Zápis z 53. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 53. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 30. ledna 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

 Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvil se Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

 Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:00 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z53 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo s nájemkyní pohostinství připomínky občanů na kvalitu služeb místního pohostinství. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z53 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost o sponzorský dar pro dechovou hudbu Petrovanka ve výši 10 000 Kč na pořízení mixážního pultu.

Usnesení č. 3/Z53 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a neschválilo žádost Petra Šoukala o odkoupení části pozemku p. č. 1699/15.

Usnesení č. 4/Z53 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 1

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost SPK Petrovice o povolení divadelních představení v kulturním domě v termínech dle přílohy.

Usnesení č. 5/Z53 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost místní chasy o pořádání maškarního plesu pro děti dne 12. února 2017.

Usnesení č. 6/Z53 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení programu pro účetní – KEO4 Majetek oceňování pozemků, cena cca 5 500 Kč bez DPH.

Usnesení č. 7/Z53 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení věcného daru pro ředitelku ZŠ Lesonice Mgr. Emilii Mácovou, která ze zdravotních důvodů odchází ze školství. ZO pověřuje starostku nákupem a předáním daru v hodnotě cca 1 500 Kč.

Usnesení č. 8/Z53 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:15 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 16. 2. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 30. ledna 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Bohumír Vespalec, Eva Grunová

starostka obce: Irena Závišková