Zápis z 54. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 54. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 16. února 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Eva Grunová a Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Tomáše Vespalce.

  

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z54 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO dnes navštívil pan Libor Jelínek a osobně seznámil členy ZO se svým problémem ohledně nařčení, že na zastupitelku Helenu Janštovou zavolal hlídku policie. Obě strany se k této záležitosti vyjádřily a pan Jelínek požadoval omluvu. Helena Janštová vzala svá slova zpět a obě strany byly vyzvány ke smíru.

 

 1. ZO vzalo na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor provozovny pohostinství od nájemkyně Marie Potůčkové. Nájem bude ukončen ke dni 31. 5. 2017.

Usnesení č. 2/Z54 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo trasu plánované turistické stezky v katastru obce Petrovice bez námitek. Jedná se o stezku spojující Moravský Krumlov, Petrovice, Lesonice, Bohutice, Miroslavské Knínice, Miroslav a Suchohrdly u Miroslavi. Trasa byla vytvořena ve spolupráci s Klubem českých turistů.

Usnesení č. 3/Z54 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ Petrovice a školní jídelny v době jarních prázdnin od pondělí 13. března do středy 15. března 2017.

Usnesení č. 4/Z53 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Petrovice za rok 2016.

Usnesení č. 5/Z54 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo nabídku Tomáše Vespalce na prodej techniky pro úklid veřejných prostranství v obci (převodovka, motorová jednotka, kartáč zametací a radlice na sníh) za celkovou cenu 24 000 Kč.

Usnesení č. 6/Z54 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 2

 

 1. ZO projednalo žádost SÚS Jihomoravského kraje, oblast Znojmo na možné nabytí pozemku v k. ú. Petrovice parc. č. 2028 o výměře 409 m2 do vlastnictví obce. ZO nabytí pozemku neschválilo, aby umožnilo předmětný pozemek použít pro směnu s jiným majitelem pozemku pod krajskou komunikací II/413.

Usnesení č. 7/Z54 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost paní Magdy Leikepové o odkoupení obecních pozemků parc. č. 1449/7 o výměře 27 m2 a 2708/11 o výměře 106 m2. ZO schválilo záměr na prodej uvedených pozemků, tento záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 8/Z54 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, kterou v obci provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Kontrola nezjistila žádné nedostatky.

 

 1. ZO projednalo a schválilo nabídku Tomáše Vespalce na roční údržbu krajinného prvku mokřady Petrovice za celkovou cenu 60 000 Kč.

Usnesení č. 9/Z54 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 2

 

 1. Starostka obce předala členům zastupitelstva obce návrhy dotazníků pro občany, podnikatele a spolky, které budou sloužit pro vytvoření nového strategického plánu obce Petrovice. Případné změny v dotazníku budou projednány na příštím zasedání zastupitelstva.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:25 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 2. 3. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 16. února 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Tomáš Vespalec, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková