Zápis z 56. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 56. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 30. března 2017

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Jana Čeprová, Tomáš Vespalec, Bohumír Vespalec a Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Františka Bílka.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 5. Projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2016
 6. Různé
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:20 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z56 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z56 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016 bez připomínek. Návrh bude vyvěšen na obou úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 3/Z56 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na nový střešní plášť mateřské školy v Petrovicích v rámci Grantového řízení Podpora regionů 2017 Nadace ČEZ. ZO pověřilo starostku a místostarostu přípravou podání žádosti.

Usnesení č. 4/Z56 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost společnosti PIS PECHAL s.r.o., projektové a inženýrské služby o vyjádření k existenci sítí v oblasti úseku silnice III/4135, který byl vybrán pro objízdnou trasu během stavby průtahu obcí Rybníky. ZO není známa existence sítí v dotčené oblasti v katastru obce Petrovice.

Usnesení č. 5/Z56 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost paní Magdy Leikepové o prodej parcel ve vlastnictví obce, a to p. č. 1449/7 o výměře 27 m2 a p. č. 2708/11 o výměře 106 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Prodejní cena je 35 Kč za 1 m2.

Usnesení č. 6/Z56 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo došlé žádosti o veřejně prospěšné práce v obci. ZO rozhodlo přijmout uchazečku Janku Cejpkovou z Kadova od 1. dubna 2017.

Usnesení č. 7/Z56 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi společností 1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a obcí Petrovice. Smlouva se týká budoucího umístění nového telekomunikačního zařízení a telekomunikačního vedení na pozemcích ve vlastnictví obce p. č. 2998 a 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu v úhrnné výši 3000 Kč.

Usnesení č. 8/Z56 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání jednoho loutkového představení v rámci Malého festivalu loutky v naší obci. ZO navrhuje termín konání v sobotu 2. září v 18 hodin v kulturním domě a souhlasí s příspěvkem ve výši 1000 Kč z obecního rozpočtu.

Usnesení č. 9/Z56 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo zapojení obce do akce leták 5 + 1. Jedná se o spolupráci s obcemi Bohutice, Vedrovice a městy Moravský Krumlov, Miroslav a Ivančice v rámci návštěvy kulturních památek ve zmíněných místech.

Usnesení č. 10/Z56 bylo schváleno.              PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO schválilo dohodu mezi obcemi Petrovice a Lesonice o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Petrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, Petrovice 74, 672 01 Moravský Krumlov. Děti s trvalým pobytem v obcích Petrovice a Lesonice spadají pod Mateřskou školu Petrovice.

Usnesení č. 11/Z56 bylo schváleno.              PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o aktuálních informacích z mikroregionu Moravskokrumlovsko. Pro letošní rok je opět možnost volby nákupu majetku z Nadace ČEZ (trampolína, párty stan, pivní sety, plynová topidla). ZO schvaluje pořízení trampolíny.

Usnesení č. 12/Z56 bylo schváleno.              PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice jako kupující a prodávající paní Marií Baštovou. Předmětem smlouvy je nákup pozemků p. č. 400/10 o výměře 58 m2, 400/17 o výměře 450 m2, 400/16 o výměře 61 m2, 400/18 o výměře 450 m2 a 2752 o výměře 857 m2 do vlastnictví obce za cenu 35 Kč/ m2.

Usnesení č. 13/Z56 bylo schváleno.              PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:20 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 13. 4. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 30. března 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: František Bílek, Eva Grunová

starostka obce: Irena Závišková