Zápis z 63. zasedání ZO Petrovice dne 20. 7. 2017

ZÁPIS

Z 63. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 20. července 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Eva Grunová, Jana Čeperová a Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Františka Bílka a Tomáše Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z63 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost zástupce společnosti Starnet o pronájem části pozemku p. č. 2526 v k. ú. Petrovice o výměře cca 3 x 3 metry pro výstavbu příhradového stožáru výšky 8 m a o povolení výkopu polní cesty pro uložení el. kabelu. ZO schvaluje záměr na pronájem části pozemku, který bude zveřejněn po zákonem stanovenou lhůtu na úředních deskách obce.

Usnesení č. 2/Z63 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej pozemků ve vlastnictví obce v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova kupujícímu Agrodužstvu Petrovice: p. č. st. 186/14 o výměře 22 m2, p. č. st. 186/17 o výměře 10 m2, p. č. st. 196/8 o výměře 220 m2, p. č. st. 211/1 o výměře 163 m2, p. č. 1611/45 o výměře 423 m2, p. č. 1679/4 o výměře 1601 m2, p. č. 1679/7 o výměře 179 m2, vše za cenu obvyklou ve výši 35 Kč/ m2, dále p. č. 2882 o výměře 4851 m2 za cenu 81 884 Kč a pozemku p. č. 2231 o výměře 265 m2 v k. ú. Dobelice za cenu 4563 Kč. Celková kupní cena za všechny parcely je 178 077 Kč.

Usnesení č. 3/Z63 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci pro akci „Oprava chodníku před kostelem – Petrovice“. Lhůta pro podání nabídek je do 8. 8. 2017 do 16 hodin. Otevírání obálek a hodnocení došlých nabídek se uskuteční v kanceláři obecního úřadu dne 8. srpna od 16:05 hodin. ZO schválilo složení komise: Irena Závišková, Roman Hájek, František Bílek, zapisovatelka Pavla Jelínková, manažerka mikroregionu Moravskokrumlovsko. Náhradníci: Helena Janštová, Tomáš Vespalec, Bohumír Vespalec.

Usnesení č. 4/Z63 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění kulturní akce – loutkového představení mezi Městským kulturním střediskem Moravský Krumlov a obcí Petrovice. Jedná se o konání loutkového představení v rámci „Malého festivalu loutky“ dne 2. září v kulturním domě. Spoluúčast obce je ve výši 1000 Kč.

Usnesení č. 5/Z63 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka seznámila ZO s návštěvou kpt. Bc. Paculy ohledně připravenosti obce na mimořádné události a krizové situace.

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej parcely p. č. 2121 ve vlastnictví obce o výměře 374 m2 kupujícímu P. D. za cenu obvyklou ve výši 35 Kč/ m2.

Usnesení č. 6/Z63 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:10 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 10. 8. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 20. července 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Tomáš Vespalec, František Bílek

starostka obce: Irena Závišková