Zápis z 64. zasedání ZO Petrovice dne 10. 8. 2017

ZÁPIS

Z 64. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 10. srpna 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

  

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Jana Čeperová a Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozpočtové opatření č. 7/2017
 5. Různé
 6. Závěr

 

 Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z64 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost společnosti Starnet, s. r. o., Ant. Barcala 1449/26a, 370 05 České Budějovice, o pronájem části pozemku p. č. 2526 v k. ú. Petrovice o výměře cca 3 x 3 metry pro výstavbu příhradového stožáru výšky 8 m a o povolení výkopu polní cesty pro uložení el. kabelu. ZO vyslovilo souhlas s pronájmem části uvedeného pozemku a s uložením el. kabelu do přilehlé polní cesty v majetku obce. Podrobnosti pronájmu budou předmětem dalšího jednání.

Usnesení č. 2/Z64 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2017, viz příloha.

Usnesení č. 3/Z64 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo zprávu hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Oprava chodníku před kostelem – Petrovice“. Ze tří došlých nabídek podala nejnižší cenu společnost PELÁN stav s.r.o., Hrotovice, ve výši 453 417,36 Kč včetně DPH. ZO schválilo vítěznou nabídku a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 4/Z64 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem daru je bezúplatný převod pozemků p. č. 1711/11 o výměře 148 m2 a 1711/12 o výměře 269 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, oba druh ostatní plocha – ostatní komunikace, z majetku Jihomoravského kraje do vlastnictví obce Petrovice. Na obou pozemcích je chodník podél krajské komunikace.

Usnesení č. 5/Z64 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozvahu – bilanci příspěvkové organizace Mateřská škola Petrovice.

Usnesení č. 6/Z64 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo projektovou dokumentaci na akci „Lesopark v Petrovicích“ a pověřilo starostku podáním žádosti o dotaci a požádat o cenové nabídky dva dodavatele: Jiří Vacek, Trstěnice a Karel Raboň, Moravský Krumlov.

Usnesení č. 7/Z64 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání hodů ve dnech 16. – 17. 9. 2017 a současně schválilo úhradu povinných poplatků pro OSA.

Usnesení č. 8/Z64 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO uložilo starostce vyzvat pana H. k prořezání stromů na jeho pozemku, které zasahují nad místní komunikaci.

Usnesení č. 9/Z64 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo podat žádost na Úřad práce Znojmo o zaměstnání jednoho pracovníka do trvalého pracovního poměru v rámci programu „50 plus“. Požadavkům uvedeného programu vyhovuje pan Florian Vyžrálek z Petrovic, kterého ZO doporučuje zaměstnat.

Usnesení č. 10/Z64 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo výpověď Smlouvy č. 2013/8 o poskytování připojení k síti internet, uzavřené mezi společností EceaTel, s.r.o. a obcí Petrovice. Výpověď bude zaslána do konce měsíce srpna, výpovědní doba činí 1 měsíc.

Usnesení č. 11/Z64 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo objednávku na stavební práce včetně materiálu, které jsou nad rámec oprav komunikace zahrnutých do dotačního programu MMR ČR – sejmutí drnů v krajnici stávající komunikace, plošná úprava terénu, opravy poškozených dešťových kanalizací v komunikaci, odvod dešťových vod z budovy obecního úřadu a doškové chalupy, položení odvodňovacího žlabu, úpravu terénu v travnaté ploše vedle doškové chalupy. Termín dokončení prací do 31. října 2017, předpokládaná cena 180 000 Kč bez DPH. Práce provede firma COLAS CZ, a. s.

Usnesení č. 12/Z64 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:10 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 31. 8. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 10. srpna 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Bohumír Vespalec, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková