Zápis z 68. zasedání ZO Petrovice dne 12. 10. 2017

ZÁPIS

Z 68. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 12. října 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvil se Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Františka Bílka.

  

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozpočtové opatření č. 9/2017
 5. Prodej obecního majetku – technické zařízení pro provoz obecní bezdrátové internetové sítě
 6. Různé
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z68 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2017, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z68 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO odložilo projednání prodeje obecního majetku – technického zařízení pro provoz obecní bezdrátové internetové sítě na příští zasedání ZO.

Usnesení č. 3/Z68 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost společnosti Starnet s. r. o. o zřízení věcného břemene pro firmu Starnet s. r. o. na příhradový stožár na pozemku obce p. č. 2526 a uložení elektrického kabelu na pozemcích obce p. č. 2525, 2534 a 2471. ZO vyjádřilo s uvedenou žádostí souhlas a pověřilo starostku přípravou příslušné smlouvy.

Usnesení č. 4/Z68 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ Petrovice o navýšení finančních prostředků pro MŠ z důvodu navýšení platů provozních zaměstnanců za měsíce září až prosinec 2017 v celkové výši 23 525 Kč.

Usnesení č. 5/Z68 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo pronájem kontejneru na bioodpad od firmy AVE CZ na období říjen až prosinec 2017. Kontejner bude umístěn v blízkosti autobusové zastávky.

Usnesení č. 6/Z68 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 26. 10. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 12. října 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: František Bílek, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková