Zápis z 76. zasedání ZO Petrovice dne 15. 2. 2018

ZÁPIS

Z 76. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 15. února 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Dalibora Závišku.

 

Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Různé
  5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

  1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

  1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z76 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

  1. ZO revokovalo usnesení č. 2/Z75, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 pro Mateřskou školu Petrovice, příspěvkovou organizaci, bude schváleno s účetní závěrkou MŠ.

Usnesení č. 2/Z76 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

  1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj v rámci Programu rozvoje venkova na akci „Oprava chodníku u hřbitova“ a pověřilo starostku a místostarostu přípravou žádosti a příslušných podkladů.

Usnesení č. 3/Z76 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

  1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 2018105 o zajištění distribuce antidot uzavřenou mezi Energoregionem 2020 a obcí Petrovice a pověřilo starostku jejím podpisem. Předmětem smlouvy je zajištění obměny antidot (jodových tablet) u obyvatel obce.

Usnesení č. 4/Z76 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 1. 3. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 15. února 2018 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Dalibor Záviška

starostka obce: Irena Závišková