Zápis z 78. zasedání ZO Petrovice dne 15. 3. 2018

ZÁPIS

ZE 78. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 15. března 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Tomáš Vespalec a František Bílek, za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Bohumíra Vespalce.

 

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Projednání nabídky na sečení travnatých ploch v obci
 5. Žádost o jedno pracovní místo v rámci VPP – úřad práce
 6. Různé
 7. Závěr

 

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z78 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo nabídku Tomáše Vespalce na sečení travnatých ploch v obci v roce 2018. Jedná se o sečení minimálně 3x ročně plochy mokřadů za cenu 67 000 Kč, lesoparku za cenu 29 000 Kč a turistických a polních cest za cenu 13 000 Kč.

Usnesení č. 2/Z78 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 1

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti na úřad práce na jedno pracovní místo v rámci VPP pro Ivanu Frimelovou, Petrovice čp. 15.

Usnesení č. 3/Z78 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí návrh výstav v doškové chalupě na roky 2018 až 2027.

Usnesení č. 4/Z78 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost p. K. o koupi stavební parcely v obci. ZO schválilo záměr zřídit v lokalitě bývalého koupaliště 2 stavební parcely, ke kterým bude nutno přivést chybějící inženýrské sítě. ZO pověřilo starostku a místostarostu zahájit přípravné práce k zasíťování parcel. Po zhotovení geometrického plánu bude vydán záměr k prodeji parcel.

Usnesení č. 5/Z78 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej, pronájem nebo směnu pozemků p. č. 2599, p. č. 2607, p. č. 2610, p. č. 2616, p. č. 2619, p. č. 2628, p. č. 2629, p. č. 2631, p. č. 2636, p. č. 2642, p. č. 2645, p. č. 2671, vše druh pozemku vinice, a p. č. 2957, druh pozemku orná půda. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 6/Z78 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:35 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 29. 3. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 15. března 2018 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková