Zápis z 8. zasedání ZO Petrovice dne 28. 2. 2019

Z Á P I S

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 28. února 2019

od 18 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omuvila se Jana Čeperová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Informace starostky k podaným žádostem o dotaci
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z8-28.2.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o podaných žádostech o dotace na MMR a JMK.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Inventarizační zprávu za rok 2018.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z8-28.2.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi společností EKO-KOM a.s. a obcí Petrovice.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z8-28.2.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci projektu za rok 2018 vydanou městem Moravský Krumlov. Jedná se o financování sociálních služeb v ORP Moravský Krumlov, na němž se obec spolupodílela ročním příspěvkem ve výši 4400 Kč.

 

 1. ZO pověřilo starostku zajištěním potřebné administrativy k vyhlášení výběrových řízení na zhotovitele prací na akce v rámci dotačních programů MMR a JMK.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z8-28.2.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 20:40 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 14. 3. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 28. února 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková