Zápis z 81. zasedání ZO Petrovice dne 26. 4. 2018

ZÁPIS

Z 81. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 26. dubna 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvil se Tomáš Vespalec, za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Dalibora Závišku.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Projednání záměru na prodej parcel p. č. 2282/1 lesní pozemek o výměře 2091 m2, p. č. 2490 trvalý travní porost o výměře 991 m2, p. č. 2491 trvalý travní porost o výměře 1718 m2, 2 parcely vzniklé podle geometrického plánu č. 418-366/2017: p. č. 613/34 ostatní plocha o výměře 208 m2, p. č. 613/36 ostatní plocha o výměře 7 m2 – usnesení č. 9/Z79
 5. Informace starostky z 59. členské schůze DSO Moravskokrumlovsko dne 23. 4. 2018
 6. Různé
 7. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z81 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej parcel v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova kupujícímu T. V.: p. č. 2282/1 lesní pozemek o výměře 2091 m2 za cenu 17,50 Kč/m2, p. č. 2490 trvalý travní porost o výměře 991 m2 za cenu dle bonity, p. č. 2491 trvalý travní porost o výměře 1718 m2za cenu dle bonity, 2 parcely vzniklé podle geometrického plánu č. 418-366/2017: p. č. 613/34 ostatní plocha o výměře 208 m2 za cenu 40 Kč/m2, p. č. 613/36 ostatní plocha o výměře 7 m2 za cenu 40 Kč/m2, celková cena 50 765 Kč.

Usnesení č. 2/Z81 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 1

 

 1. ZO projednalo a schválilo nákup parcel v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova od prodávajícího T. V.: p. č. 2845 ostatní plocha o výměře 736 m2, 616/12 ostatní plocha o výměře 62 m2, 613/22 ostatní plocha o výměře 306 m2, 613/21 ostatní plocha o výměře 11 m2, 304/8 vodní plocha o výměře 90 m2, 1703/8 ostatní plocha o výměře 12 m2, 1703/9 ostatní plocha o výměře 15 m2, 1703/10 ostatní plocha o výměře 12 m2 za celkovou cenu 52 248 Kč.

Usnesení č. 3/Z81 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 1

 

 1. Starostka seznámila ZO s aktuálními informacemi z 59. členské schůze DSO Moravskokrumlovsko dne 23. 4. 2018.

Usnesení č. 4/Z81 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 12-16/2018 mezi DSO Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice. Předmětem převodu je smrkový stojan na malovanou mapu v ceně 12 947 Kč.

Usnesení č. 5/Z81 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka seznámila ZO s aktuálními informacemi ohledně připravovaných koloběžkových závodů v katastru obce ve dnech 1. a 2. září. Informace občanům budou zveřejněny v červencovém čísle obecního zpravodaje.

Usnesení č. 6/Z81 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 2629 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře 547 m2, druh pozemku vinice, panu M. H. Cena za 1 m2 je 15 Kč.

Usnesení č. 7/Z81 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo pronájem pozemku p. č. 2628 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře 619 m2, druh pozemku vinice, panu M. T. za cenu 1 Kč za 1 m2 a rok, tj. 619 Kč ročně.

Usnesení č. 8/Z81 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO pověřilo starostku zasláním žádosti na Biskupství brněnské ohledně setrvání nynějšího děkana o. Pavla Bublana v naší farnosti.

Usnesení č. 9/Z81 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:30 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 10. 5. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 26. dubna 2018 zapsal:   Roman Hájek

zápis ověřili:   Eva Grunová, Dalibor Záviška

starostka obce: Irena Závišková