Zápis z 82. zasedání ZO Petrovice dne 10. 5. 2018

ZÁPIS

Z 82. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 10. května 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Tomáš Vespalec, Bohumír Vespalec a Eva Grunová, za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Františka Bílka.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Projednání návrhu Závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2017
 5. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 6. Organizační zajištění cyklo akce Moravskokrumlovskem na kole 12. 5. 2018
 7. Různé
 8. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z82 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh Závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2017. Návrh bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 2/Z82 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2018, které schválila starostka ke dni 30. 4. 2018, viz příloha.

Usnesení č. 3/Z82 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2018, viz příloha.

Usnesení č. 4/Z82 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo organizační zajištění cyklo akce Moravskokrumlovskem na kole v sobotu 12. 5. 2018.

Usnesení č. 5/Z82 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 12. 2005 mezi obcí Petrovice a TJ Petrovice, z.s.

Usnesení č. 6/Z82 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí Darovací smlouvu mezi Českou spořitelnou, a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 3000 Kč na náklady spojené se zahájením 5. sezóny prohlídek v památkově chráněné doškové chalupě v Petrovicích.

Usnesení č. 7/Z82 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej pozemků p. č. 2642 o výměře 362 m2 a p. č. 2610 o výměře 381 m2, oba druh pozemku vinice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova panu L. Č. cenu 15 Kč za 1 m2.

Usnesení č. 8/Z82 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu MŠ Petrovice v době hlavních prázdnin od 16. 7. do 3. 9. 2018.

Usnesení č. 9/Z82 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o provedené závěrečné kontrole nestavební akce programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny s názvem Lesopark v Petrovicích. Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR doporučuje ukončit akci závěrečným vyhodnocením a přiznat dotaci z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Usnesení č. 10/Z82 bylo schváleno.              PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej parcel ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova: p. č. 612/3 o výměře 64 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. č. 613/4 o výměře 229 m2, druh pozemku ostatní plocha.

Usnesení č. 11/Z82 bylo schváleno.              PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo pronájem pozemku p. č. 2619 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře 571 m2, druh pozemku vinice, panu J. F. za cenu 1 Kč za 1 m2 a rok, tj. 571 Kč ročně.

Usnesení č. 12/Z82 bylo schváleno.              PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo požádání následujících firem o cenovou nabídku na výměnu střešního pláště v mateřské škole: Izolatérství a klempířství Pavel Daňhel, Petrovice, Klempířství-pokrývačství Roman Daňhel, Olbramovice, Pokrývačské práce Stanislav Vybíral, Rybníky, Kamil Zemánek, Rybníky, Antonín Jonáš, Džbánice, OSP Moravský Krumlov, JOKA Skalice, Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., Vémyslice.

Usnesení č. 13/Z82 bylo schváleno.              PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo úhradu 3 obědů pro rodinu T. na dobu 1 až 2 měsíců počínaje 18. 5. 2018. Důvodem je obtížná finanční a sociální situace uvedené rodiny.

Usnesení č. 14/Z82 bylo schváleno.              PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:15 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 24. 5. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 10. května 2018 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, František Bílek

starostka obce: Irena Závišková