Zápis z 87. zasedání ZO Petrovice dne 9. 8. 2018

ZÁPIS

Z 87. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 9. srpna 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová a Helena Janštová, za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Dalibora Závišku a Františka Bílka.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava povrchu chodníku – Petrovice“
 5. Rozpočtové opatření č. 9/2018
 6. Schválení Řádu pohřebiště obce Petrovice
 7. Schválení ceníku provozovatele pohřebiště
 8. Schválení smlouvy o nájmu hrobového místa
 9. Informace starostky k probíhající opravě pomníku padlým
 10. Různé
 11. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z87 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo výsledky výběrového řízení na akci „Oprava povrchu chodníku – Petrovice“. Bylo osloveno 5 firem, do uzávěrky byly doručeny 2 cenové nabídky od firem Pelán stav s.r.o. a Colas, a.s. Nejnižší cenu ve výši 528 010,50 bez DPH, tj. 638 892,70 Kč s DPH nabídla firma Pelán stav s.r.o. ZO schválilo firmu Pelán stav s.r.o. vítězem výběrového řízení a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 2/Z87 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2018, viz příloha.

Usnesení č. 3/Z87 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Řád veřejného pohřebiště obce Petrovice.

Usnesení č. 4/Z87 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo ceník provozovatele veřejného pohřebiště. Cena za nájem z hrobového místa činí 10 Kč/m2 /rok, cena za služby spojené s nájmem hrobového místa (údržba cest, péče o zeleň, mzdy zaměstnanců, odvoz odpadu, nátěry…) 15 Kč/m2 /rok, tj. celkem za nájem a služby 25 Kč/m2 /rok.

Usnesení č. 5/Z87 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo smlouvu o nájmu hrobového místa.

Usnesení č. 6/Z87 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o probíhající opravě pomníku padlým.

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení reklamních předmětů pro potřeby obce za celkovou cenu cca 27 000 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 7/Z87 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o schůzce starostky, místostarosty, děkana Mgr. Vybírala a ing. Hlávky ohledně možného prodeje budovy fary. Věc bude dále řešena s pracovníky biskupství.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi obcí Petrovice a městem Moravský Krumlov. Předmětem smlouvy je finanční příspěvek ve výši 4400 Kč na spolufinancování sociálních služeb v ORP Moravský Krumlov.

Usnesení č. 8/Z87 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr pronajmout (propachtovat) pozemky ve vlastnictví obce v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova: p. č. 2110 o výměře 1144 m2, p. č. 2113 o výměře 605 m2, p. č. 2116 o výměře 2363 m2, p. č. 2790 o výměře 5434 m2, p. č. 2870 o výměře 443 m2, p. č. 2749 o výměře 757 m2, p. č. 2750 o výměře 766 m2, p. č. 2751 o výměře 456 m2, p. č. 2752 o výměře 857 m2, p. č. 2753 o výměře 286 m2, p. č. 2754 o výměře 287 m2, p. č. 2755 o výměře 287 m2, p. č. 2960 o výměře 361 m2, p. č. 2962 o výměře 767 m2, vše orná půda, p. č. 2845 o výměře 736 m2, p. č. 2846 o výměře 926 m2, p. č. 2847 o výměře 910 m2, p. č. 2848 o výměře 904 m2, vše ostatní plocha.

Usnesení č. 9/Z87 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 30. 8. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 9. srpna 2018 zapsal:  Roman Hájek

zápis ověřili: Dalibor Záviška, František Bílek

starostka obce: Irena Závišková