Zápis z 88. zasedání ZO Petrovice dne 30. 8. 2018

ZÁPIS

Z 88. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 30. srpna 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Bohumír Vespalec a Dalibor Záviška, za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Tomáše Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Projednání organizačního zajištění koloběžkových závodů
 5. Projednání záměru na propachtování parcel ve vlastnictví obce
 6. Různé
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z88 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo organizačního zajištění koloběžkových závodů ve spolupráci se Zdeňkem Hercíkem.

Usnesení č. 2/Z88 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti Urbania-jih s.r.o. na pořízení dopravních značek na místní komunikace v obci. ZO uložilo starostce projednat návrhy na změny. Celková cena za návrh, zhotovení a osazení dopravního značení činí cca 90 000 Kč s DPH.

Usnesení č. 3/Z88 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo poskytnutí obědů ze školní kuchyně MŠ Petrovice pro P. a A. T. po dobu měsíce září. Důvodem je tíživá sociální situace této rodiny.

Usnesení č. 4/Z88 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo zvýšení příspěvku na obědy pro místní důchodce a rodiče na mateřské dovolené z 15 na 20 Kč. Nová cenová kalkulace stravného od 1. 9. 2018 činí 80 Kč za oběd. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu obce dle skutečně odebraných obědů.

Usnesení č. 5/Z88 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o provedené kontrole OSSZ Znojmo. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

 1. ZO projednalo záměr na propachtování parcel ve vlastnictví obce (orná půda a ostatní plocha), na který se přihlásil jediný zájemce AGRO družstvo Petrovice.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi obcí Petrovice a AGRO družstvem Petrovice. Předmětem dodatku je aktualizace výměry pronajatých pozemků. Výše pachtu za výměru 8,4573 ha činí 31 292 Kč ročně.

Usnesení č. 6/Z88 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Pachtovní smlouvu mezi obcí Petrovice a AGRO družstvem Petrovice. Výše pachtu za výměru 0,83 ha (budoucí stavební parcely) činí 1909 Kč ročně.

Usnesení č. 7/Z88 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo nákup pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova p. č. 2199, orná půda o výměře 2000 m2, p. č. 2314, orná půda o výměře 1026 m2 a p. č. 2712, trvalý travní porost o výměře 1226 m2 za celkovou cenu 100 300 Kč od J. Š.

Usnesení č. 8/Z88 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:40 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 13. 9. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 30. srpna 2018 zapsal:  Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová,            Tomáš Vespalec

starostka obce: Irena Závišková