Zápis z 9. zasedání ZO Petrovice dne 14. 3. 2019

Z Á P I S

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 14. března 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Informace starostky a místostarosty o jednání se Státním pozemkovým úřadem Znojmo
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z9-14.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka a místostarosta informovali ZO o jednání na Státním pozemkovém úřadě ve Znojmě. ZO projednalo možnost podání žádosti o realizaci společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav. ZO schválilo podání žádosti o realizaci hlavních polních cest HC2, HC3 a HC4 a pověřilo starostku a místostarostu přípravou žádosti.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z9-14.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2019, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z9-14.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy VZD INVEST, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na obnovu polní cesty pro pěší do obce Dobelice a kolem lesoparku a lesíka nad bytovkou v rámci akce „Petrovice – interakční prvek IP (alej)“. Celková cena za zpracování kompletní projektové dokumentace je 127 050 Kč včetně DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z9-14.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce mezi obcí Petrovice a neuvolněnou členkou zastupitelstva Helenou Janštovou. Předmětem dohody je úklid KD (kuchyňka) v období 1. 11. – 30. 11. 2018.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 5/Z9-14.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo měsíční odměnu pro zastupitele Arnošta Dymla ve výši 0 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z9-14.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o schválení žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP na jedno pracovní místo od Úřadu práce ČR – kontaktní pracoviště Znojmo.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenové nabídky Tomáše Vespalce na údržbu turistických a polních cest za cenu 15 000 Kč, údržbu krajinného prvku mokřady za cenu 79 500 Kč, údržbu krajinného prvku lesoparku za cenu 32 500 Kč a na podsev travin v lesoparku za cenu 8 300 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 7/Z9-14.3.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:45 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve středu 27. 3. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 14. března 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková