Zápis z 90. zasedání ZO Petrovice dne 25. 9. 2018

ZÁPIS

Z 90. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 25. září 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem.  Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z90 bylo schváleno.               PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2018, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z90 bylo schváleno.               PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodloužení pracovního úvazku zaměstnankyně I. F. Do konce měsíce října je její mzda hrazena z programu VPP od Úřadu práce. Od listopadu 2018 do března 2019 ji ZO schvaluje zaměstnat na 6 hodin denně.

Usnesení č. 3/Z90 bylo schváleno.               PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030043458/001 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro umístění stavby „Petrovice – Doležalová: NN příp. kab. příp.“ na obecní parcele p. č. 1699/3.

Usnesení č. 4/Z90 bylo schváleno.               PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka seznámila ZO se stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje k žádosti obce o opravu povrchu krajské silnice III/4135 v úseku od konce obce po křižovatku do Mor. Krumlova. Dle vyjádření SÚS JMK není aktuálně možné zajistit provedení souvislé opravy či rekonstrukce silnice a nadále bude prováděna pouze běžná údržba.

Usnesení č. 5/Z90 bylo schváleno.               PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo projektovou dokumentaci na opravu autobusové zastávky a uložilo starostce projednat připomínky s projektantem.

Usnesení č. 6/Z90 bylo schváleno.               PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej parcely p. č. 613/4 o výměře 164 m2, druh pozemku ostatní plocha, která vznikla na základě geometrického plánu č. 429-227/2018 manželům M., Petrovice 152 za cenu 40 Kč/m2.

Usnesení č. 7/Z90 bylo schváleno.               PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. 9. ZO uložilo starostce projednat s místními zemědělci situaci ohledně průjezdnosti obecních polních cest v sousedství jimi obdělávaných polí.

Usnesení č. 8/Z90 bylo schváleno.               PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo zpětný odkup parcely p. č. 613/33 o výměře 34 m2, druh pozemku ostatní plocha, od pana J. K., Jiráskova 616, Moravský Krumlov. Na pozemku jsou vybetonovány základy pro stavbu garáže. ZO schvaluje kupní cenu dohodou ve výši 1 190 Kč za pozemek a 23 810 Kč za započatou stavbu garáže včetně projektu, tj. celkem 25 000 Kč.

Usnesení č. 9/Z90 bylo schváleno.               PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání taneční zábavy Vinobraní v sobotu 13. 10. 2018 v kulturním domě.

Usnesení č. 10/Z90 bylo schváleno.                         PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:10 hodin.

 

dne 25. září 2018 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková