Zápis z ustavujícího zasedání ZO Petrovice dne 1.11.2018

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného ve čtvrtek 1. listopadu 2018

v obřadní místnosti obecního úřadu od 19 hodin

 

Program:

 

 1. Zahájení zasedání
 2. Složení slibu členů Zastupitelstva obce Petrovice
 3. Schválení programu
 4. Volba starosty a místostarosty obce
 5. a) určení počtu místostarostů
 6. b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě

uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

 1. c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
 2. d) volba starosty
 3. e) volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 5. a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 6. b) volba předsedy finančního výboru
 7. c) volba předsedy kontrolního výboru
 8. d) volba členů finančního výboru
 9. e) volba členů kontrolního výboru
 10. Schválení odměn členů zastupitelstva
 11. Schválení jednacího řádu
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

 

 1. Zahájení zasedání

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petrovice (ZO) bylo zahájeno v 19.05 hodin dosavadní starostkou obce Irenou Záviškovou. Při zahájení zasedání bylo členům ZO předáno osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce Petrovice a následoval podpis na prezenční listinu. Starostka konstatovala, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem, seznámila přítomné s informací JUDr. Evy Sychrové z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, že nebyla podána žaloba na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování, jak zveřejnil na webových stránkách www.justice.cz Krajský soud v Brně.

 

 1. Složení slibu členů Zastupitelstva obce Petrovice

Předsedající vyzvala členku zastupitelstva Janu Čeperovou, aby nahlas přečetla slib stanovený zákonem o obcích. Všichni členové ZO byli postupně vyzváni ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a k podpisu Listiny prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce.

 

 1. Schválení programu

ZO projednalo a schválilo program zasedání. Zapisovatelkou byla navržena a schválena Eva Grunová, ověřovateli zápisu Jana Kolkopová a Arnošt Dyml.

výsledek hlasování: PRO: 9                PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/UZZO bylo schváleno.

 

 1. Volba starosty a místostarosty obce

a) ZO schválilo jednoho místostarostu.

b) ZO schválilo výkon funkce starosty jako dlouhodobě uvolněný, funkci místostarosty jako neuvolněnou.

c) ZO schválilo tajný způsob volby starosty a místostarosty, sčítáním hlasů byla pověřena přítomná Marie Fálová.

d) Výsledek volby starosty: 8 hlasů Irena Závišková

1 hlas Bohumír Vespalec

Nově zvolenou starostkou obce byla zvolena: Irena Závišková, DiS., bytem Petrovice 33.

e) Výsledek volby místostarosty: 8 hlasů Roman Hájek

1 hlas Bohumír Vespalec

Nově zvoleným místostarostu obce byl zvolen: Ing. Roman Hájek, bytem Petrovice 54.

výsledek hlasování: PRO: 9                PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/UZZO bylo schváleno.

 

 

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) ZO určilo počet členů finančního výboru v počtu 3 členů ZO a kontrolního výboru v počtu 3 členů ZO.

b) Předsedou finančního výboru byl navržen a schválen Bohumír Vespalec.

c) Předsedkyní kontrolního výboru byla navržena a schválena Mgr. Jana Čeperová.

d) Členy finančního výboru byli navrženi a schváleni Helena Janštová a Arnošt Dyml.

e) Členy kontrolního výboru byly navrženy a schváleny Blanka Bodanská a Jana Kolkopová.

výsledek hlasování: PRO: 9                PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/UZZO bylo schváleno.

 

 

 1. Schválení odměn členů ZO

ZO stanovilo odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 800 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný mandát) ode dne složení slibu.

ZO stanovilo odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši 7 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

Odměna za výkon funkce uvolněného starosty obce je stanovena v Příloze k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

výsledek hlasování: PRO: 8                PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 4/UZZO bylo schváleno.

 

 1. Schválení jednacího řádu

ZO schválilo Jednací řád Zastupitelstva obce Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 9                PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/UZZO bylo schváleno.

 

 

 1. ZO pověřilo starostku obce Irenu Záviškovou schvalováním rozpočtových opatření v případech, kdy je nutné zamezit překročení závazných ukazatelů. ZO vezme následně na vědomí rozpočtové opatření schválené starostkou obce.

výsledek hlasování: PRO: 9                PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/UZZO bylo schváleno.

 

 1. Závěr

Zasedání ukončeno v 19.45 hodin.

 

dne 1. listopadu 2018 zapsala: Eva Grunová

ověřili: Jana Kolkopová, Arnošt Dyml