Zápis z 10. zasedání ZO Petrovice dne 27. 3. 2019

Z Á P I S

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve středu 27. března 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Janu Kolkopovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
 5. Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2018
 6. Schválení hospodářského výsledku MŠ Petrovice za rok 2018
 7. Schválení přijetí pracovníka na VPP
 8. Organizace zahájení 6. sezóny prohlídek v doškové chalupě
 9. Příprava podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2019
 10. Vyhodnocení nabídek na prodej dřeva
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:08 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z10-27.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce za rok 2018.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z10-27.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Petrovice za rok 2018.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z10-27.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Petrovice za rok 2018.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z10-27.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo přijetí J. H. na veřejně prospěšné práce na období od 1. 4. do 30. 9. 2019.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z10-27.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo organizaci zahájení 6. sezóny prohlídek v doškové chalupě v sobotu 27. dubna 2019. V letošním roce si připomínáme 100. výročí založení Sokola v Lesonicích, který se bude organizačně spolupodílet. Starostka přítomné seznámila s programem a zázemím pro hosty, účinkující a veřejnost.

 

 1. ZO vyhodnotilo doručené nabídky na prodej dřeva z pokácených stromů (bříza a 2 lípy) v parku za kostelem a lípy u autobusové zastávky. ZO schválilo prodej dřeva P. D., který nabídl 400 Kč za každý strom, tj. celkem 1600 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z10-27.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2019, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z10-27.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o 64. členské schůzi DSO Moravskokrumlovsko ze dne 26. 3. 2019. Doplatek za pořízení vjezdových cedulí a informačních směrovek pro naši obec činí 19 700 Kč, dotace od DSO činí 16 514 Kč. Akce Moravskokrumlovskem na kole proběhne v sobotu 11. 5. 2019 a v naší obci bude zastavení pro cyklisty v doškové chalupě.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 7/2019 mezi obcí Petrovice a VZD INVEST s.r.o. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace na obnovu polní cesty pro pěší do obce Dobelice a kolem lesoparku a lesíka nad bytovkou v rámci akce „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“. Celková cena za zpracování kompletní projektové dokumentace je 127 050 Kč včetně DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z10-27.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 16/2019 mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Petrovice. Jedná se o převod id. ½ parcely p. č. 13/2 (místní komunikace kolem kulturního domu) o výměře 600 m2.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z10-27.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce Mateřské školy v Petrovicích“ a oslovení následujících firem pro výběrové řízení na zhotovitele: MK stav-invest s.r.o., Hrotovice, K. S. H. GROUP s.r.o., Hostěradice, Geo-stav Valeč s.r.o., Valeč.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z10-27.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy GAST-PROFIT s.r.o. na dodávku a montáž digestoře a ventilátoru do kuchyňky kulturního domu v celkové ceně 23 566 Kč včetně DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z10-27.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o jednání ekonomické rady farnosti Petrovice a vedení obce, která se konala 21. 3. 2019 na obecním úřadě. Jednalo se zejména o postupu prací na opravě kostela a fary.

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání divadelních představení s názvem KOUČ v podání petrovických ochotníků v sále kulturního domu.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z10-27.3.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o přípravě podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2019. ZO schvaluje podání přihlášky do soutěže, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Termín podání přihlášky je do konce dubna 2019.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13/Z10-27.3.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:40 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 11. 4. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

dne 27. března 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Jana Kolkopová

starostka obce: Irena Závišková