Zápis z 3. zasedání ZO Petrovice dne 13. 12. 2018

Z Á P I S

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 13. prosince 2018

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Kolkopová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Janu Čeperovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení rozpočtu obce Petrovice na rok 2019
 5. Rozpočtové opatření č. 14/2018
 6. Projednání zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Nový chodník před RD 70, 73, 128“
 7. Smlouva o bezúplatném převodu majetku (plynová topidla) od DSO
 8. Povolení Silvestrovské zábavy
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:07 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Petrovice na rok 2019, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 14/2018, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Nový chodník před RD 70, 73, 128“. Budou osloveny společnosti:

– Geo-stav Valeč, s.r.o., Valeč 142, IČ: 07642661,

– K.S.H. group, s.r.o.,Chlupice 273, IČ: 28272595,

– COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ: 26177005,

– Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o., Vémyslice 241, IČ: 28315049.

Lhůta pro podání nabídek je do 31. 1. 2019 do 15 hodin. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek bude provedeno 31. 1. 2019 v 18 hodin na obecním úřadě.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 27/2018 mezi obcí Petrovice a DSO Moravskokrumlovsko. Předmětem převodu jsou 3 ks plynových topidel.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o povolení konání Silvestrovské zábavy v pondělí 31. 12. 2018 od 20 hodin v kulturním domě.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost manželů P. o odkoupení pozemku p. č. 1449/9 o výměře 30 m2 ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, druh pozemku orná půda. ZO přijalo záměr na prodej uvedené parcely, tento bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací v trase od knihovny přes Husí rynek, kolem kulturního domu až po vjezd na silnici u Ficových. ZO pověřilo starostku projednat s projektantem dopracování projektu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh geometrického plánu na rozdělení stavebních parcel v areálu bývalého koupaliště.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost pana O. o pokácení 2 ořešáků na parcelách p. č. 83/1 a 83/2 ve vlastnictví žadatele. Důvodem je nedobrý stav obou stromů. Kácení provede specializovaná firma.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo výši odměn členů zastupitelstev podle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a schválilo ponechání měsíčních odměn pro zastupitele a místostarostu ve stávající výši.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost místostarosty obce Ing. Romana Hájka o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to:

A) 3 ks bříz na obecním pozemku p. č. 1702/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova

Tyto stromy rostou v těsné blízkosti RD čp. 104, jsou ve špatném stavu, uschlé větve ohrožují zdraví osob a majetek občanů.

B) 18 ks bříz, jasanů a náletových dřevin na obecních pozemcích p. č. 400/13, 400/12, 400/11, 400/10, 400/16, 400/9, 400/2, 400/17 a 400/18 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. V této lokalitě je část stromů ve špatném stavu a na uvedených pozemcích je plánována výstavba rodinných domů a sběrného dvora.

Na základě místního šetření bylo zjištěno, že stromy jsou ve stavu, který uvádí žadatel a tyto skutečnosti jsou opodstatněné a dostačující pro vydání schválení kácení uvedených stromů. Obec Petrovice se vzdává práva na odvolání. Kácení stromů bude provedeno do konce měsíce března 2019, v lokalitě vedle plánovaného sběrného dvora bude provedena náhradní výsadba.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej stromů určených k pokácení v lokalitě bývalého koupaliště (18 ks) a u hřbitova (3 ks). Stromy budou rozděleny do 3 skupin, a to:

A) 3 ks před hlavním vchodem u hřbitova,

B) 9 ks v lokalitě bývalého koupaliště označených modrou visačkou s čísly 1 – 9,

C) 9 ks v lokalitě bývalého koupaliště označených červenou visačkou s čísly 10 – 18.

Dřevo bude prodáno tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Zájemci doručí na obecní úřad nabídky v zalepené obálce označené „Nabídka dřevo – A)“; „Nabídka dřevo – B)modrá“,  nebo „Nabídka dřevo – C) červená“. Nabídka uvnitř obálky musí obsahovat jméno žadatele a nabízenou cenu za odkup dřeva. Termín doručení nabídek je do čtvrtka 3.1.2019 do 15 hodin na obecní úřad. Vyhodnocení nabídek bude provedeno na zasedání ZO dne 3.1.2019. Majitel stromů provede pokácení do 28. 2. 2019  na své náklady a přebírá na sebe veškerá rizika spojená s kácením a odklizením. Obec požaduje po vybraném majiteli stromů, aby pozemek byl po těžbě dřeva řádně uklizen. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice na roky 2019 až 2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 14/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilorozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021příspěvkové organizace MŠ Petrovice, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 15/Z3-13.12.2018 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:05 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 3. 1. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 13. prosince 2018 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřily: Eva Grunová, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková