Zápis z 54. zasedání ZO Petrovice dne 22. 4. 2021

Z Á P I S

z 54. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 22. dubna 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2021
 5. Schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 00571/V mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha
 6. Schválení Dodatku č. 17 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha
 7. Schválení Dodatku č. 11 ke smlouvě č. 2158 o nakládání s živnostenskými odpady charakteru komunálních mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha
 8. Schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě o ambulantním svozu nebezpečných odpadů z obcí č. 00034/A mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha
 9. Schválení Dodatku č. 31 ke smlouvě o sběru, odvozu a zneškodnění odpadu č. 2081 mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha
 10. Projednání výsledků výběrového řízení na dodavatele prací „Oprava místní komunikace MK-A v obci Petrovice“ a „Oprava chodníku podél místní komunikace MK-A“
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:8             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 6 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 00571/V mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 17 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 2158 o nakládání s živnostenskými odpady charakteru komunálních mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 6 ke smlouvě o ambulantním svozu nebezpečných odpadů z obcí č. 00034/A mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 31 ke smlouvě o sběru, odvozu a zneškodnění odpadu č. 2081 mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo výsledek výběrového řízení na dodavatele prací „Oprava místní komunikace MK-A v obci Petrovice“ a „Oprava chodníku podél místní komunikace MK-A“. Nejnižší cenovou nabídku podala firma Geo-stav Valeč s.r.o. v celkové výši 1 689 489,55 Kč bez DPH. ZO schválilo vítěznou firmu jako zhotovitele a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o přidělení dotace od SZIF z Programu rozvoje venkova ČR na akci „Petrovice, polní cesta VC21“. Celkové výdaje projektu činí 5 220 509 Kč, uznatelné výdaje 4 981 785 Kč, výše přiznané dotace činí 4 981 785 Kč.

 

 1. Starostka informovala ZO o schválení žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP na 2 pracovní místa od 1. 5. do 31. 10. 2021.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost D. Ř. o povolení vysázení živého plotu z habrů místo současného šeříku na obecní parcele p. č. 3/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova podél plotu zahrady žadatele. Žadatel se zavazuje k údržbě nově vysázeného živého plotu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost manželů S. o směnu či prodej a nákup části pozemku p. č. 612/1, 1699/2, 15/1, 612/2 a 612/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Žadatelé si nechají zhotovit na vlastní náklady geometrický plán, který předloží ZO na schválení. Poté bude přijat záměr na směnu či prodej a nákup nově vzniklých parcel.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost manželů H. o odkoupení části obecní parcely p. č. 16/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova za účelem zřízení parkovacího stání a přístupové cesty k domu žadatelů. ZO navrhuje změnu výměry požadované plochy a pověřuje starostku projednat se žadateli tuto změnu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost P. D. o odkoupení části obecního pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO navrhuje změnu výměry požadované plochy a pověřuje starostku projednat se žadatelem tuto změnu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dohodu o zajištění údržby připojení sousedních nemovitostí k silnicím – sjezdy mezi SÚS JMK a obcí Petrovice. Předmětem dohody je zajištění vzájemných práv a povinností v souvislosti s vybudováním sjezdu ze silnice III. třídy na pozemku p. č. 1711/7 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve vlastnictví Jihomoravského kraje, zřízením sjezdu na pozemek p. č. 2961 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve vlastnictví obce Petrovice, včetně jejich následné správy a údržby vlastníka stavby.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO vyslechlo prezentaci energetického poradce Patrika Herouta o možnosti úspory za platby energií (elektřina, voda a plyn). Dle jeho nabídky ZO projednalo a schválilo přechod k novému dodavateli plynu a elektřiny Dobrá energie s.r.o. v nejbližším možném termínu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 14/Z54-22.4.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 23:05 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 6. 5. 2021 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 22. dubna 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková