Zápis z 55. zasedání ZO Petrovice dne 6. 5. 2021

Z Á P I S

z 55. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 6. května 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 6 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová, Blanka Bodanská a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání žádostí o koupi obecních pozemků
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:6             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z55-6.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo znovu žádost manželů H. a P. D. o odkoupení částí obecního pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Starostka s oběma žadateli projednala navrhovanou změnu požadovaných výměr. Jeden ze žadatelů se dosud nerozhodl, proto ZO rozhodlo obě žádosti odročit do obdržení konečného stanoviska obou žadatelů.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z55-6.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost J. O. o odkoupení obecního pozemku p. č. 2245 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO se rozhodlo žádosti nevyhovět.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z55-6.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost manželů H. o povolení uložení přípojky splaškové kanalizace vedoucí k parcele 8/2 ve vlastnictví žadatelů. Potrubí povede v obecních parcelách p. č. 11/1 a 11/4 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova podél plotu zahrady manželů Č. a s jejich souhlasem se připojí k jejich kanalizační přípojce.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z55-6.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost J. Z. o rozšíření parkovacího stání pro osobní automobil ze zámkové dlažby o šířce cca 2,5 m na obecním pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova vedle domu žadatele. Veškeré stavební úpravy včetně úklidu provede žadatel na své náklady.

výsledek hlasování:   PRO: 5                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 5/Z55-6.5.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o schválení dotace od Jihomoravského kraje ve výši 198 000 Kč na akci „Oprava chodníku podél místní komunikace MK-A“ v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021 – DT 4.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o schválení dotace od Jihomoravského kraje ve výši 37 500 Kč na akci „Následná péče o zeleň v katastru obce Petrovice“ v rámci dotačního programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:10 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 20. 5. 2021 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 6. května 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Kolkopová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková