Zápis z 62. zasedání ZO Petrovice dne 2. 9. 2021

Z Á P I S

z 62. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 2. září 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Jana Čeperová, Eva Grunová, Arnošt Dyml a Blanka Bodanská. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Helenu Janštovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 6/2021
 5. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s. Brno „Petrovice – Machová: NN přip.“
 6. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s. Brno „Petrovice – Kovářová: NN přip.kab.sm“
 7. Cenová kalkulace stravného školní jídelny při MŠ Petrovice
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:5             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z62-2.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 5                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z62-2.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. ZN-001030064619/001-SERG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s. Brno. Jedná se uložení kabelového vedení do obecních pozemků p. č. 2753, 2756/2 a 2757/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova pro stavbu „Petrovice – Machová: NN přip.“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 2500 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 5                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z62-2.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. ZN-001030066028/001-ELSP o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s. Brno. Jedná se uložení kabelového vedení do obecního pozemku p. č. 2753 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova pro stavbu „Petrovice – Kovářová: NN přip.kab.sm“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 2000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 5                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z62-2.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo cenovou kalkulaci stravného školní jídelny při MŠ Petrovice pro cizí strávníky. Po navýšení je kalkulovaná cena obědu ve výši 106 Kč. V současné době obec přispívá na obědy pro seniory a rodiče na mateřské dovolené částkou 20 Kč na jeden oběd. ZO schválilo zvýšení tohoto příspěvku na 26 Kč s platností od 1. 10. 2021.

výsledek hlasování:   PRO: 5                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z62-2.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodloužení „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací o poskytnutí příspěvku“ do 30. 11. 2021.

výsledek hlasování:   PRO: 5                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z62-2.9.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:20 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 23. 9. 2021 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 2. září 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřily: Jana Kolkopová, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková