Zápis z 63. zasedání ZO Petrovice dne 23. 9. 2021

Z Á P I S

z 63. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 23. září 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 7/2021
 5. Schválení směny či prodeje pozemku p. č. 612/4 o výměře 104 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, který vznikl na základě geom. plánu č. 463-328/2021
 1. Schválení směny či prodeje obecních pozemků p. č. 1699/46 o výměře 13 m2, 1699/47 o výměře 14 m2 a 1699/48 o výměře 21 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, vzniklých na základě geom. plánu č. 457-647/2020
 2. Schválení záměru na prodej pozemku p. č. 1699/44 o výměře 110 m2 (ostatní plocha) v k. ú. Petrovice u M. K., který vznikl na základě geom. plánu č. 455-593/2020
 1. Schválení prodeje nebo směny obecního pozemku p. č. 2965 o výměře 375 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
 1. Projednání žádosti firmy MBM TRADE, Praha, k přechodnému dopr. značení a vedení objízd. trasy v souvisl. s akcí: „Lesonice-výstavba splašk. kanalizace“
 2. Projednání cenové nabídky firmy Ekosvětlo Třebíč na zhotovení pasportizace veřejného osvětlení
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:9             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi S. Předmětem smlouvy je směna pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova dle geometrického plánu č. 463-328/2021. Obec nabývá pozemky p. č. 3006 o výměře 2 m2 a 612/5 o výměře 11 m2. Manželé S. nabývají pozemek p. č. 612/4 o výměře 104 m2, jejich doplatek činí 91 x 50 = 4550 Kč. Záměr na směnu či prodej byl schválen usnesením č. 7/Z60-29.7.2021.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a P. D. Předmětem smlouvy je směna pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova dle geometrického plánu č.457-647/2020. Obec nabývá pozemek p. č. 3004 o výměře 12 m2, P. D. nabývá pozemek p. č. 1699/48 o výměře 21 m2 bez doplatku. Záměr na směnu či prodej byl schválen usnesením č. 8/Z60-29.7.2021.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi K. Předmětem smlouvy je směna pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova dle geometrického plánu č.457-647/2020. Obec nabývá pozemek p. č. 3002 o výměře 13 m2, manželé K. nabývají pozemek p. č. 1699/47 o výměře 14 m2 bez doplatku. Záměr na směnu či prodej byl schválen usnesením č. 8/Z60-29.7.2021.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a J. H. Předmětem smlouvy je směna pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova dle geometrického plánu č.457-647/2020. Obec nabývá pozemek p. č. 3003 o výměře 13 m2, J. H. nabývá pozemek p. č. 1699/46 o výměře 13 m2 bez doplatku. Záměr na směnu či prodej byl schválen usnesením č. 8/Z60-29.7.2021.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a D. K. Předmětem smlouvy je prodej pozemku v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova vzniklého dle geometrického plánu č.455-593/2020. Kupující D. K. nabývá pozemek p. č. 1699/44 o výměře 110 m2za cenu 50 Kč/m2, tj. celkem 5500 Kč. Záměr na prodej byl schválen usnesením č. 8/Z38-29.6.2020.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi P. Předmětem smlouvy je prodej stavebního pozemku v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova p. č. 2965 o výměře 375 m2 za cenu 350 Kč/m2, tj. celkem 131 250 Kč. Záměr na prodej byl schválen usnesením č. 8/Z61-12.8.2021.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo smlouvu s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury mezi obcí Petrovice a manželi P. Předmětem smlouvy je přivedení inženýrských sítí ke stavebním pozemkům p. č. 2965 a 2770 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost firmy MBM TRADE, Praha, o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení a vedení objízdné trasy v souvislosti s akcí: „Lesonice-výstavba splašk. kanalizace“ a schválilo souhlasné stanovisko s navrženou objízdnou trasou a přechodným dopravním značením.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo cenovou nabídku firmy Ekosvětlo Třebíč na zhotovení pasportizace veřejného osvětlení. ZO nabídku neschválilo, protože v současné době z finančních důvodů neuvažuje o výměně svítidel veřejného osvětlení.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo změnu ve složení ovocných stromů podél polní cesty VC21 v rámci projektu „Petrovice, Polní cesta VC21“ (na Chmelinkách). Místo třešní ptačích budou vysázeny jabloně, hrušně, třešně a slivoně v celkovém počtu 65 ks, jak je uvedeno v projektu.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost ředitelky MŠ Petrovice o poskytnutí financí na zakoupení věcí potřebných pro chod školní jídelny a schválilo zakoupení digitální váhy, mixéru a lívanečníků v celkové částce cca 14 000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání taneční zábavy Vinobraní v sobotu 9. 10. 2021 v kulturním domě.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 14/Z63-23.9.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:50 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 7. 10. 2021 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

 

dne 23. září 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková