Zápis z 64. zasedání ZO Petrovice dne 7. 10. 2021

Z Á P I S

z 64. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 7. října 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnili 3 členové Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Roman Hájek, Jana Čeperová, Arnošt Dyml, Blanka Bodanská, Eva Grunová a Jana Kolkopová. ZO nebylo z důvodu malé účasti usnášeníschopné, proto se nekonalo. Další termín zasedání byl stanoven na 21. října 2021.

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Informace finančního výboru
  5. Informace kontrolního výboru
  6. Organizační zajištění voleb do Poslanecké sněmovny PČR
  7. Organizace vítání občánků
  8. Různé
  9. Diskuse
  10. Závěr

 

dne 7. října 2021 zapsala: Irena Závišková

starostka obce: Irena Závišková