Zápis z 67. zasedání ZO Petrovice dne 18. 11. 2021

Z Á P I S

z 67. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 18. listopadu 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                             

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Kolkopová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 9/2021
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:15 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z67-18.11.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z67-18.11.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je změna výše úhrady ročního finančního příspěvku obce na částku 100 Kč na obyvatele.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z67-18.11.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo přijetí K. T. do pracovního poměru od 1. 12. 2021 na dobu určitou 12 měsíců, platové ohodnocení viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z67-18.11.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost občanů o pokácení stromů (dřezovců trojtrnných) na hřbitově a zhotovení chodníku kolem urnových hrobů. ZO rozhodlo žádosti o pokácení stromů prozatím nevyhovět a připravit koncepci budoucího uspořádání nové části hřbitova včetně vybudování chodníků.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z67-18.11.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:50 hod. Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 2. 12. 2021 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

dne 18.listopadu 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková