Zápis z 1. zasedání ZO Petrovice dne 15. 11. 2018

Z Á P I S

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 15. listopadu 2018

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
 5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2021
 6. Informace finančního výboru
 7. Informace kontrolního výboru
 8. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Petrovice na r. 2019 – 2021
 9. Oznámení MŠ Petrovice o přerušení provozu v době vánočních prázdnin
 10. Projednání možnosti prodeje akcií České spořitelny v majetku obce
 11. Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., k žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy (sloup na autobusové zastávce)
 1. Aktualizace obecně závazných vyhlášek (o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; o místním poplatku ze psů; o místním poplatku za užívání veř. prostranství)
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19.15 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2019, návrh bude vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na obecních úředních deskách.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019-2021.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci finančního výboru.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci kontrolního výboru (zápis č. 1/2018).

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Petrovice.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO souhlasilo s oznámením MŠ Petrovice o přerušení provozu v době vánočních prázdnin.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO schválilo prodej 200 ks akcií České spořitelny, a.s.,za cenu 1328 Kč za akcii v rámci nuceného přechodu všech akcií vlastněných ostatními akcionáři na Erste Grup Bank AG, který schválila valná hromada České spořitelny.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo návrh smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13012340 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je přeložka elektrického vedení nad autobusovou zastávkou a přilehlým parčíkem. Důvodem neschválení je nabízená cena 416 440 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku ze psů.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2018.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo možnost mimořádné splátky úvěru u České spořitelny, a.s., ve výši 1mil. Kč a pověřilo starostku vyřízením potřebné administrativy.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 13/2018.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo pokácení 2 vzrostlých lip v parku za hasičskou zbrojnicí, které jsou dle odborného posouzení ve velice špatném zdravotním stavu. Tímto rizikovým kácením bude pověřen arborista Bc. Zbyněk Sochor z Moravského Krumlova. Cena za provedené práce bude dle průměru kmene od 5800 do 8800 Kč. Vytěžené dřevo nabídne obec k prodeji občanům.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 14/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Návrh na rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Petrovice za rok 2017, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 15/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ Petrovice o umožnění praní pracovních oděvů, prádla a lůžkovin v obecní pračce. Obec uhradí náklady na spotřebovanou vodu a energii, MŠ zajistí ostatní náklady spojené s praním prádla. Současně ZO schválilo odstranění závad na elektroinstalaci v MŠ Petrovice v termínu do konce roku 2019. Ohledně žádosti o označení přístupové cesty do MŠ bude rozhodnuto na základě vyjádření DSO Moravskokrumlovsko, který požádal o dotaci na směrové značení. Zřízení parkoviště v blízkosti budovy MŠ bude řešeno v průběhu roku 2019.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 16/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Kontrolní zprávu SIBP nad stavem BOZP v MŠ Petrovice ze dne 13. 11. 2018.

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s realizací projektu MŠ Petrovice v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV). Jedná se o projekt s názvem MŠ Petrovice ZN 63, termín realizace 1. 4. 2019 – 31. 3 2021, maximální výše rozpočtu 367 500 Kč. Projekt se týká pracovního úvazku asistenta pedagoga, školení a pořízení pomůcek.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 17/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost pana D. Ř. o souhlasné stanovisko se zateplením štítové strany rodinného domu čp. 113.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 18/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost zastupitele Arnošta Dymla o zřeknutí se nároku na odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce s okamžitou platností.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 19/Z1-15.11.2018 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22.55 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat 29. 11. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 15. listopadu 2018 zapsal: Ing. Roman Hájek

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková