Boží muka

Boží muka a pomník Agáty Šídlové

 

Za vsí na křižovatce silnice na Znojmo stojí památkově chráněná zděná Boží muka. Hned vedle Božích muk se nachází nenápadná kamenná deska, která připomíná vraždu Agáty Šidlové 24. dubna 1894. Příběh Agáty Šidlové je nám i osobně blízký, protože patříme do rodiny jejich potomků.

O vraždě, která okolí nemálo pobouřila, napsal P. František Mikan do farní kroniky bezprostředně po tragédii tento pamětní zápis: „Dne 24. dubna 1894 byla na silnici Hostěradické u Božích muk od rekrutů Hostěradických z Krumlova se vracejících ukrutně zavražděna (probodnuta) Agatha Šídlová, vdova a domkařka z Petrovic, matka kostelníka svobodného Eduarda. Vykrvácela tam na místě u Božích muk, které jí patřily a od ní obnoveny byly. Byla mrtva přivežena domů. Syn její, kostelník Eduard byl od nich nožem na kolika místech do zad rozbodán, že v krvi domů dovežen a u své tety Kohoutkové delší dobu v ošetřování byl, aby lítost nad smrtí matčinou jej nedorazila, byla mu dle rozkazu lékařského smrt a pohřeb matčin tajeny, až se zotaví. Byl to smutný pohřeb ubohé zavražděné, zvonit se nesmělo, by syn nic se nedověděl o pohřbu matky, když jsme ji okolo Kohoutkových doprovázeli ke hrobu. Pán Bůh ráčiž jí i vrahům jejím býti milostiv! Kostelník Eduard Šidla po delší době opět s Boží pomocí se pozdravil.

Podívejme se na životní příběh Agáty, jak je zachycen ve strohých záznamech matrik. Narodila se 10. prosince 1839 ve Vémyslicích čp. 16 v rodině pololáníka Severina Scheinera. Dne 27. listopadu 1861 ve věku 21 let se provdala za Karla Šidla, syna domkaře Františka Šidla do Petrovic. Novomanželé bydleli v otcovském domě čp. 11 i s rodinou Karlova bratra Františka. Dům již dnes nestojí. Nacházel se do počátku 50. let vedle dosud stojící doškové chalupy čp. 10, vchodovou stranou směrem k Bognerům čp. 3. Na jeho místě je dnes volné prostranství s lípou.

Manželům Šidlovým se narodili tři synové: Eduard (1864), Josef (1868) a Karel (1870). U posledního syna Karla je v matrice narozených připsána poznámka posthumus, tj. pohrobek. Podle paměti tradované v naší rodině se Karel Šidlo smrtelně zranil při stavbě miroslavského nádraží na přelomu roku 1869/70. Bylo mu 34 let. V matrice zemřelých nám z neznámého důvodu zápis o úmrtí Karla Šidla v daném období chybí. Dohledali jsme zápis v úmrtní knize uložené v Okresním archivu ve Znojmě. „Dne 13. prosince 1869 zednický tovaryš a domkař z domu čp. 11 Karel Šidlo spadl ze schodů na stanici u Suchohrdel, na železné dráze v Miroslavi jest pochován“. Osudem zkoušená Agáta po devíti letech manželství ovdověla. Všichni tři synové se dožili dospělosti a založili v rodné vsi rodiny.

Nejstarší Eduard se oženil v roce 1895 s Františkou rozenou Hezinovou z čp. 49. Bydleli v otcovském domě čp. 11. Měli šest dětí. Před rokem 1920 koupili dům čp. 58. Od roku 1889 až do své smrti v roce 1935 vykonával Eduard službu kostelníka. Domu čp. 58 starší generace dodnes říká „U kostelníků“.

Prostřední syn Josef se vyučil se ve Vídni krejčím. Oženil se s Františkou Jandovou z Dobelic.  Po I. světové válce koupil dům čp. 46. Jediné dítě jim zemřelo v dětském věku.

Nejmladší z bratrů Karel byl nájemcem obecního hostince. Po roce 1912 z Petrovic odešel a víme jen, že za první republiky provozoval pohostinství v nádražní restauraci v Moravských Bránicích.

Vraťme se nyní k samotné vraždě. Podle vyprávění, které se traduje v naší rodině, Agáta se synem Eduardem vypichovala na svém poli u Boží muky oset. Údajně na opilé rekruty mávala. Oni si toto gesto vyložili jinak a ženu pobodali.

Co se na místě událo nevíme. Zatím jsme neměli k dispozici dobové policejní protokoly z vyšetřování.  Budeme pátrat v archivu. Můžeme se domnívat, že v pozadí tohoto příběhu je česko-německý národnostní konflikt, který se vyhrotil právě v tomto období.

Možná není bez významu ani místo, kde byla Agáta zavražděna. Boží muka bývala stavěna na zvláštních místech v krajině, často spojených s tragickou událostí, hroby obětí epidemií, padlých vojáků nebo sebevrahů. Název „U Božích muk“ zde máme doložen již v 18. století. To už se ale pouštíme na tenký led spekulací. Faktem zůstává, že Agáta zemřela u Božích muk, o které se starala.

Vdově Agátě nebyl osud nakloněn. Pozůstalí jí na pomníček napsali:

 

Památce

AGÁTY

ŠIDLOVÉ

kteráž na místě tomto

zavražděna byla

dne 24. dubna 1894

od zhýralých mladíků

vracevších se od odvodu

Text: Bronislav a Eva Grunovi