Mokřady

MOKŘADNÍ PRVKY

V roce 2015 byly ukončeny práce na stavbě mokřadních prvků, které se nachází jihozápadně od obce za hranicí zástavby. Hlavním cílem realizace bylo doplnění krajiny o přírodní prvek a tím zvýšení místní biodiverzity, posílení populace mokřadních společenstev a vytvoření jejich stabilního přirozeného prostředí. Mokřady hrají velmi důležitou roli jako protipovodňové a protierozní opatření a velmi důležitý je jejich význam pro zadržování vody v krajině. Dotace vody v prostředí je zajištěna podzemní vodou a srážkovými vodami.

Celá stavba je tvořena čtyřmi mokřady, zátopou, výpustným objektem, nouzovým přelivem, dvěma tůněmi, biotechnickými objekty (plazníky a kamenná zídka pro vývoj hmyzu) a dřevěnými lávkami. Za propustkem pod silnicí je zatravněná část polí, aby došlo ke snížení odplavení zeminy a zvýšení zasakovací schopnosti povrchové vody. V rámci stavby byly vysázeny stromy a keře, jejichž druhové složení bylo odsouhlaseno orgánem životního prostředí. Jedná se o domácí druhy, které se v okolí lokality vyskytují (javor, babyka, lípa srdčitá, švestka domácí, hrušeň obecná, třešeň ptačí, slivoň mirabelka, růže šípková, svída krvavá). Celkové náklady na stavbu činily 3 825 708 Kč a obci se podařilo ze SFŽP získat dotaci ve výši 3 409 844 Kč.

Mokřady představují výrazné obohacení pro jinak přírodě vzdálenou krajinu. Dokladem toho je výskyt různých živočišných a rostlinných druhů (užovka obojková, kachny divoké, labutě, straky, strakapoudi, dudci, staré vrby či vzácná houba-ohnivec). Tůně využívá polní zvěř jako napáječky. Vzhledem k absenci jiné vodní plochy v obci jsou tůně využívány v zimním období dětmi k bruslení, v letním období jako prostor pro vycházky.