Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Petrovice

Obec Petrovice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem je při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad, nebo auditor (auditorská společnost).

Obecní úřad

Starosta Irena Závišková

Místostarosta Ing. Roman Hájek

Účetní

Členové zastupitelstva

Blanka Bodanská

Mgr. Jana Čeperová

Arnošt Dyml

Mgr. Eva Grunová

Helena Janštová

Jana Kolkopová

Bohumír Vespalec

Finanční výbor

Bohumír Vespalec – předseda

Helena Janštová

Arnošt Dyml

Kontrolní výbor

Mgr. Jana Čeperová – předsedkyně

Blanka Bodanská

Jana Kolkopová

Organizace zřizované obcí

Mateřská škola Petrovice

 

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Petrovice

Petrovice 9

672 01 Moravský Krumlov

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Petrovice

Petrovice 9

672 01 Moravský Krumlov

 

Úřední hodiny

Starostka

Středa  08:00 – 17:30

Sobota 08:00 – 09:00 (první sobota v měsíci)

 

Účetní/pokladna

Úterý   07:30 – 10:00

Středa 13:00 – 17:30

Pátek   07:30 – 10:00

 

Telefonní čísla

Tel.: 515 323 123

Starostka mobil:  724 185 508

 

Čísla faxu

Obec fax nevlastní

 

Adresa internetové stránky

www.petrovice.com

 

Adresa e-podatelny

info@petrovice.com

 

Další elektronické adresy

starosta@petrovice.com

 

ID datové schránky

z5ubnhe

Číslo účtu: 1583584339/0800

00293326

Obec Petrovice není plátcem DPH.

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu Obecní úřad Petrovice, Petrovice 9, 672 01 Moravský Krumlov.

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce info@petrovice.com, nebo do datové schránky obce ID z5ubnhe.

Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

Opravné prostředky proti rozhodnutí povinného subjektu

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

· proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal – srov. § 81 a násl. správního řádu

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

· proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno – srov. § 109 a násl. daňového řádu.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

· proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala – srov. § 16 a násl. zákona.

· proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla – srov. § 16a zákona.

Žádné vzory formulářů nemá obec k dispozici.

Nejdůležitější používané předpisy:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://portal.gov.cz/app/zakony/

Vydané právní předpisy:

Obec Petrovice vydává mimo jiné obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.  Právní předpisy obce jsou dostupné ZDE. Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací:

Žádná usnesení vydaná podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím nebyla dosud přijata.

Vzory licenčních smluv:

VZOR-licencni-smlouva

 

Výhradní licence:

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.