Zápis z 12. zasedání ZO Petrovice dne 25. 4. 2019

Z Á P I S

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 25. dubna 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2019
 5. Informace ředitelky MŠ o provedení prověrky nad stavem BOZP 2019
 6. Informace kontrolního a finančního výboru
 7. Organizační zajištění zahájení 6. sezóny prohlídek v doškové chalupě
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z12-25.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2019, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z12-25.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci ředitelky MŠ o provedení prověrky nad stavem BOZP 2019.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Zápis č. 2 ze zasedání finančního výboru konaného dne 25. 4. 2019.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Zápis č. 2/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 25. 4. 2019.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění zahájení 6. sezóny prohlídek v doškové chalupě. Starostka seznámila ZO s připraveným programem a organizačními záležitostmi.

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání 4. ročníku akce Moravskokrumlovskem na kole, která se bude konat v sobotu 11. 5. 2019. V naší obci bude stanoviště u doškové chalupy, kde bude připraven organizační tým. Organizační podrobnosti budou domluveny při příštím zasedání ZO.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z12-25.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost A. R. o odkoupení části obecních parcel v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova p. č. 1698/4 o výměře 20 m2 a p. č. 2708/10 o výměře 240 m2, která vznikla podle geometrického plánu č. 392/14/2016 oddělením z parcel p. č. 2708/1 a 2707/8. ZO schválilo přijetí záměru na prodej části uvedených parcel, záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z12-25.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na pronájem části pozemku p. č. 2123/1 a p. č. 2131 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z12-25.4.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:40 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat v úterý 7. 5. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 25. dubna 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková