Zápis z 16. zasedání ZO Petrovice dne 20. 6. 2019

Z Á P I S

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 20. června 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Evu Grunovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Informace ze setkání starostů DSO Moravskokrumlovsko
 5. Schválení Smlouvy o zajištění loutkového představení mezi obcí a MěKS Moravský Krumlov
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:15 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z16-20.6.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o aktuálních informacích ze setkání starostů DSO Moravskokrumlovsko.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění kulturní akce – loutkového představení v rámci „Malého festivalu loutky“ mezi obcí Petrovice a MěKS Moravský Krumlov. Spoluúčast obce na úhradu představení bude činit 1000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z16-20.6.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o jednání na Úřadu práce ohledně možnosti získání pracovníka na VPP. Vzhledem k nedostatku možných pracovníků evidovaných na Úřadu práce ZO schválilo podání inzerátu na přijetí pracovníka na HPP, případně i brigádníka. Jedná se převážně o údržbu veřejné zeleně s využitím zahradní techniky. Zájemci nechť se hlásí na obecním úřadě do 18. 7. 2019 do 14 hodin.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z16-20.6.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 18. 7. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 20. června 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřily: Helena Janštová, Eva Grunová

starostka obce: Irena Závišková