Zápis z 18. zasedání ZO Petrovice dne 14. 8. 2019

Z Á P I S

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve středu 14. srpna 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 7/2019
 5. Projednání aktualizovaného návrhu řešení interakčního prvku nad Vévozem IP (alej)
 6. Informace starostky o převzetí ocenění v Morkůvkách za soutěž Vesnice roku
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z18-14.8.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2019, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z18-14.8.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo aktualizovaný návrh řešení interakčního prvku nad Vévozem IP (alej). Do návrhu byly zapracovány změny požadované ZO.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z18-14.8.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o převzetí ocenění v Morkůvkách za soutěž Vesnice roku.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 29. 8. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 14. srpna 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková