Zápis z 19. zasedání ZO Petrovice dne 29. 8. 2019

Z Á P I S

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 29. srpna 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Různé
  5. Diskuse
  6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

  1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

  1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z19-29.8.2019 bylo schváleno.

 

  1. ZO projednalo a schválilo konání hodů ve dnech 14. a 15. září v areálu kulturního domu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z19-29.8.2019 bylo schváleno.

 

  1. ZO projednalo podmínky pro připravovaný záměr prodeje stavebních parcel v lokalitě Humna a vedle mlýna. Konečná verze záměru bude schválena na příštím zasedání ZO.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z19-29.8.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:25 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 29. srpna 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková