Zápis z 2. zasedání ZO Petrovice dne 29. 11. 2018

Z Á P I S

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 29. listopadu 2018

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání záměru změny nájemní smlouvy (márnice)
 5. Projednání souhlasu k projektové dokumentaci vodovodní přípojky u čp. 133
 6. Informace starostky k možnosti nahlédnutí do dokumentace (Nové dvojité vedení)
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:15 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z2-29.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO se rozhodlo doplnit usnesení č. 14/Z1-15.11.2018, a to o odborné posouzení stavu předmětných lip v parku za hasičskou zbrojnicí. Současně bude posouzen stav lípy na hřbitově.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z2-29.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na změnu nájemní smlouvy uzavřenou dne 10. 5. 2011 o pronájmu nebytových prostor (márnice na hřbitově). Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke zvýšení nájemného ze současných 3000 Kč na 3500 Kč ročně. Zájemci mohou podat nabídky písemně na adresu obecního úřadu do 31. 12. 2018. Záměr bude zveřejněn do 31. 12. 2018 na úředních deskách.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z2-29.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko ke stavbě vodovodní přípojky k domu čp. 133. Stavebníkem je paní B.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z2-29.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky, že na obecním úřadě je k nahlédnutí dokumentace Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru „SLV-SOK – V439/440 – Nové dvojité vedení“ na životní prostředí. Tato informace je zveřejněna na obou úředních deskách obce.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2018, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z2-29.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Plán inventur pro rok 2018, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z2-29.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 5/2018 Inventarizace majetku a závazků, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z2-29.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo odkoupení části parcely st. 130 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, která je ve společném majetku manželů P. Geometrickým plánem č. 433-462/2018, vyhotoveným Geodézií Podyjí Znojmo, byla z této parcely oddělena parcela p. č. 3001 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha. Cena za 1 m2 činí 40 Kč, tj. celková cena 800 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z2-29.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k dokumentaci pro novostavbu rodinného domu na pozemcích p. č. 440/14 a 440/35 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova stavebníků F. K. a B. P. ZO dále souhlasilo se zřízením nového sjezdu a připojení pozemku p. č. 440/14 na silnici II/413 na pozemku p. č. 1711/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Toto rozhodnutí ZO podmiňuje následným souhlasem žadatelů s budoucím prodejem části pozemků p. č. 440/14, 440/35 a 440/36 pro výstavbu chodníku.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z2-29.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 134 o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi obcí Lesonice a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je stavba „Lesonice – odkanalizování obce“ na pozemcích ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z2-29.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. 13. ZO projednalo varianty řešení rekonstrukce autobusové zastávky dle návrhu projektanta Ing. Leoše Kučeříka z Božic. ZO vyhodnotilo jako nejpřijatelnější variantu zachovat stávající řešení nástupiště a pověřilo starostku dalším jednáním s projektantem. ZO klade důraz na řádné vyspádování povrchu směrem ke třem stávajícím dešťovým vpustím.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z2-29.11.2018 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo ceník za půjčení obecních kostýmů, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z2-29.11.2018 bylo schváleno.

 

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 13. 12. 2018 v 19 hodinna obecním úřadě.

 

dne 29. listopadu 2018 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková