Zápis z 21. zasedání ZO Petrovice dne 25. 9. 2019

Z Á P I S

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve středu 25. září 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Eva Grunová a Arnošt Dyml. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 8/2019
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:15 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z21-25.9.2019bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2019, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z21-25.9.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 85 000 Kč jako ocenění za dosažený výsledek v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v Programu rozvoje venkova: Cena naděje pro živý venkov.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z21-25.9.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo stížnosti občanů na nevhodné parkování na hlavní komunikaci podél nového chodníku, případně na chodníku v úseku mezi hřbitovem a autobusovou zastávkou. ZO pověřilo starostku obeslat občany bydlící v této lokalitě upozorněním na respektování dopravních předpisů.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z21-25.9.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka a místostarosta informovali ZO o jednání na MAS Živé pomezí ohledně možnosti získání dotace na opravu komunikací v rámci Programu rozvoje venkova, opatření Pozemkové úpravy. ZO schválilo pořízení projektové dokumentace na opravu polní cesty VC21 (Chmelinka) a hlavní cesty HC6 (místní komunikace kolem domů pod Agrodružstvem) včetně propustků a interakčního prvku IP9 (zeleň podél místní komunikace).

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z21-25.9.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání taneční zábavy Vinobraní v sobotu 12. 10. 2019 v kulturním domě.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z21-25.9.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo úhradu obědu z MŠ Petrovice pro M. T. na období od 1.10. do 31.12. z důvodu tíživé sociální situace.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z21-25.9.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:15 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 10. 10. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 25. září 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková