Zápis z 22. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 17. září 2015

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluven je Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Františka Bílka.

Program

1. Zahájení zasedání

2. Projednání a schválení programu

3. Projednání úkolů z minulého zasedání

4. Aktuální informace ke stavbě kanalizace a ČOV

5. Aktuální informace k výstavbě mokřadních prvků

6. Rozpočtové opatření č. 9/2015

7. Různé

8. Závěr

Průběh zasedání

1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

2. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z22 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Starostka seznámila ZO s přehledem aktuálního stavu výstavby kanalizace a ČOV.

4. Starostka obce seznámila ZO s aktuálním stavem výstavby mokřadních prvků.

5. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2015, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z22 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. ZO projednalo a schválilo Dohodu o budoucí spolupráci mezi obcí Petrovice a AGRO družstvem Petrovice. Předmětem dohody je možnost ukládat bioodpady vznikající při údržbě obecních ploch a zahrad občanů v kompostárně, kterou AGRO družstvo Petrovice má záměr v budoucnu provozovat.

Usnesení č. 3/Z22 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. ZO projednalo a schválilo žádost Andreje Vildomce, Ivančice o povolení hostování pouťových atrakcí v obci Petrovice při konání tradičních hodů v letech 2016 až 2021.

Usnesení č. 4/Z22 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku Organizační kanceláře Znojmo, spol. s r. o., na nákup software pro vedení majetku a mezd v celkové ceně 19 300 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 5/Z22 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. ZO pověřilo starostku požádat Organizační kancelář Znojmo, spol. s r. o. o cenovou nabídku na nákup počítače a fotoaparátu pro starostku.

Usnesení č. 6/Z22 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. ZO vzalo na vědomí Zprávu č. PE2015-07-001 o revizi elektrické instalace v budově MŠ Petrovice.

Usnesení č. 7/Z22 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

11. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 1030025809/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve vlastnictví obce pro stavbu s názvem „Petrovice – Veleba: NN přip. kab. příp“.

Usnesení č. 8/Z22 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

12. ZO projednalo a schválilo žádost stavebníků Bc. Machů Josefa a Machů Terezy o souhlas s provedením kanalizační přípojky a přípojky plynu k novostavbě rodinného domu a provozovny kadeřnictví s kosmetikou. Zmíněné přípojky jsou umístěny na obecním pozemku par. číslo 1699/3 a novostavba rodinného domu s provozovnou je umístěna na pozemku p. č. 50 a 51/1, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 9/Z22 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

13. ZO projednalo a schválilo návrh geometrického plánu č. 378-366/2015 zhotovený Geodézií Podyjí. Tímto plánem vzniká rozdělení parcel soukromého vlastníka Martina Karandyszewvského, bytem Petrovice 139. Obec Petrovice má zájem odkoupit nově vzniklé parcely z důvodu vybudování chodníku pro pěší.

Výše uvedený geometrický plán řeší rovněž vznik nové parcely ve vlastnictví obce, a to p. č. 1702/4 o výměře 5 m2, kterou současně s parcelou 1699/12 o výměře 20 m2 hodlá obec nabídnout k prodeji. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 10/Z22 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

14. Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:40 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 1. 10. 2015 v 19 hodin na obecním úřadě.

Dne 17. září 2015 zapsal: Roman Hájek

Zápis ověřili: Jana Čeperová, František Bílek

Starostka obce: Irena Závišková