Zápis z 25. zasedání ZO Petrovice dne 21. 11. 2019

Z Á P I S

z 25. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 21. listopadu 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Blanka Bodanská. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. JMK060477/19/ORR
 5. Projednání zprávy O2 Czech Republic a.s. o ukončení provozu VTA k 1.1.2020
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z25-21.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o právním rozboru situace kolem záměru na prodej stavebních parcel a zpochybněné tabulce hodnotících kritérií. Advokátní kancelář žádné výrazné pochybení neshledala. Vzhledem k možnému dvojímu výkladu jednoho z kritérií a současně možnému soudnímu sporu s následným zdržením budoucí výstavby ZO rozhodlo zrušit původní záměr na prodej stavebních parcel a následné vyhodnocení došlých žádostí.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z25-21.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na prodej stavebních parcel v lokalitě Humna a vedle mlýna. Jedná se o následující obecní parcely v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova:

lokalita Humna:

1) p. č. 2752 o výměře 1085 m2 (cena 350 Kč/m2)

2) p. č. 2960, p. č. 2961/1 a p. č. 2962 o celkové výměře 1084 m2 (cena 350 Kč/m2)

3) p. č. 2751 o výměře 1072 m2 (cena 350 Kč/m2)

4) p. č. 2749 o výměře 1097 m2 (cena 350 Kč/m2)

lokalita u mlýna:      

5) p. č. 400/17 o výměře 1103 m2 (cena 350 Kč/m2)

6) p. č. 400/19 o výměře 1048 m2 (cena 250 Kč/m2)

Parcely v lokalitě u mlýna vznikly na základě geometrického plánu č. 434-451/2018. Důvodem nižší u parcely pod číslem 6) je skutečnost, že značnou část pozemku tvoří navážka v prostoru bývalého koupaliště.

Pro podání žádosti použijí žadatelé vzor zveřejněný společně se záměrem na úředních deskách obce, kde budou uvedeny doplňující informace, na jejichž základě bude stanoveno pořadí žadatelů, viz příloha.

Záměr bude zveřejněn na úředních deskách obce do 19. 12. 2019. V tento den ve 12:00 hodin končí lhůta pro podání žádostí. ZO vzhledem k rozvoji a současně zachování tradic obce upřednostní zájemce z řad občanů obce Petrovice, nejlépe mladé rodiny s dětmi, případně takové zájemce, kteří mají vztah k obci díky rodinným příslušníkům žijících v naší obci. U takových občanů je velký předpoklad, že budou zachovávat místní zvyky a tradice, ke kterým mají od útlého dětství citový vztah a není jim lhostejný společenský život v Petrovicích. Navíc budou ochotni aktivně se podílet na organizování kulturních či sportovních akcích.

Dále ZO schválilo znění kupní a plánovací smlouvy se zřetelem na zřízení věcného předkupního práva. Tyto budou zveřejněny společně se záměrem.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z25-21.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo složení hodnotící komise pro otevírání a vyhodnocení došlých žádostí o koupi stavebních parcel: Arnošt Dyml, Roman Hájek, JUDr. K. M., M. B., J. K. Náhradníci: P. D., D. L., J. C., M. H., M. F.. Otevírání obálek a vyhodnocení proběhne ve čtvrtek 19. 12. 2019 v 17 hodin na obecním úřadě.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z25-21.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. JMK060477/19/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019 mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice na akci „Rekonstrukce Mateřské školy v Petrovicích“.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z25-21.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo zprávu O2 Czech Republic a.s. o ukončení provozu veřejného telefonního automatu k 1. 1. 2020. Nabídku na odkoupení telefonní budky za cenu 1000 Kč bez DPH ZO neschválilo.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z25-21.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh na dočasné přemístění stávajících autobusových zastávek po dobu opravy autobusové zastávky.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z25-21.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka seznámila ZO s aktuálními informacemi z regionálního sympozia o dotačních možnostech pro rok 2020.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost L. K. odkoupení obecního pozemku p. č. 613/33 o výměře 34 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova za cenu 50 Kč/m2. Současně s pozemkem bude prodána rozestavěná stavba garáže včetně projektové dokumentace v ceně 25 000 Kč. ZO pověřilo starostku přípravou kupní smlouvy.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z25-21.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a společností VINICE ZNOVÍN, s.r.o., Šatov, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z25-21.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a P. K., viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z25-21.11.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 5. 12. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 21. listopadu 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková