Zápis z 25. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 29. října 2015

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

Zasedání se zúčastnilo 6 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluveni jsou Jana Čeperová, Tomáš Vespalec a Roman Hájek. Za zapisovatelku zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Evu Grunovou, za ověřovatele zápisu Františka Bílka a Dalibora Závišku.

Program

1. Zahájení zasedání

2. Projednání a schválení programu

3. Projednání úkolů z minulého zasedání

4. Rozpočtové opatření č. 11/2015

5. Různé

6. Závěr

Průběh zasedání

1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

2. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z25 bylo schváleno. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2015, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z25 bylo schváleno. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. ZO projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy mezi JUDr. Vojtěchem Mádrem, Brno, insolvenčním správcem dlužníka Ing. Josefa Bognera a obcí Petrovice. Předmětem je koupě nemovitostí, a to pozemek p. č. 613/19 o výměře 29 m2, p. č. 616/14 o výměře 57 m2, p. č. 1095/27 o výměře 36 m2 a p. č. 1215/32 o výměře 23 m2 vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Celková cena uvedených pozemků činí 15 000 Kč. Koupi pozemků schválilo ZO na 15. zasedání dne 28. 5. 2015, usnesení č. 10/Z15.

Usnesení č. 3/Z25 bylo schváleno. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. ZO bere na vědomí výši členského příspěvku dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč. Pro rok 2016 zapracuje obec do svého rozpočtu finanční částku 3 600 Kč.

6. ZO projednalo a schválilo Žádost o novou licenci firmy ADOSA a.s., Zastávecká 1030, Rosice, IČ: 49448170. Jedná se udělené nové licence na provoz linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní Ivančice – Mor. Krumlov – Hostěradice – Prosiměřice – Suchohrdly – Znojmo, linka 432, zahájení provozu 13. 12. 2015, časové rozložení spojů: 2 páry spojů v soboty, neděle a státem uznané svátky.

Usnesení č. 4/Z25 bylo schváleno. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330027561/001 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o stavby realizované pod názvem „Petrovice 25, 89, 119, rek. Příp. NN“ na pozemcích obce p. č. 1699/3 a 1704/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 5/Z25 bylo schváleno. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. ZO na základě vydaného záměru (usnesení č. 16/Z23) schvaluje prodej nově vzniklé parcely p. č. 2708/3 o výměře 115 m2 a p. č. 1449/6 o výměře 29 m2 (usnesení č. 7/Z15) vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Jediným zájemcem je Iveta Jandásková, Petrovice č. p. 82. Cena za 1 m2 činí 35 Kč. ZO pověřuje starostku obce vyhotovením a podepsáním kupní smlouvy. Správní poplatky uhradí dle dohody kupující.

Usnesení č. 6/Z25 bylo schváleno. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. ZO na základě vydaného záměru (usnesení č. 4/Z21) schvaluje prodej nově vzniklé parcely p. č. 268 o výměře 112 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova jedinému zájemci Davidu Kučerovi, Petrovice č. p. 45. Jedná se pozemek, na němž stojí hospodářská budova jakou součást nemovitosti č.p. 32, kterou obec prodala Davidu Kučerovi na základě kupní smlouvy v červnu 2008. Obec prodávala tuto nemovitost s vědomím, že celá budova stojí na st. parcele č. 34. Kupující se stejným vědomím veškeré budovy i s pozemky kupoval. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla kupní cena stanovena na celkovou částku 2 118 Kč. ZO pověřuje starostku obce vyhotovením a podepsáním kupní smlouvy. Správní poplatky uhradí dle dohody kupující.

Usnesení č. 7/Z25 bylo schváleno. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. ZO na základě vydaného záměru (usnesení č. 10/Z22) schvaluje prodej nově vzniklé parcely č. 1702/4 o výměře 5 m2 a parcelu č. 1699/12 o výměře 20 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova jedinému zájemci Martinu Karandyszewskému, Petrovice č. p. 139 za cenu 35 Kč za m2. ZO pověřuje starostku obce vyhotovením a podepsáním kupní smlouvy. Správní poplatky uhradí dle dohody kupující. ZO dále schvaluje polovinu úhrady za geometrický plán č. 378-366/2015.

Celková cena činí 6 050 Kč, Martin Karandyszewský uhradí obci 3 025 Kč.

Usnesení č. 8/Z25 bylo schváleno. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

11. ZO schvaluje nákup parcel od p. Martina Karandyszewského, Petrovice č. p. 139, a to: parcely č. 2991 o výměře 26 m2, č. 2992 o výměře 3 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova za cenu 35 Kč za m2. ZO pověřuje starostku obce vyhotovením a podepsáním kupní smlouvy. Správní poplatky uhradí dle dohody kupující.

Usnesení č. 9/Z25 bylo schváleno. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

12. ZO schvaluje nákup parcely p. č. 400/15 o výměře 160 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova od manželů Jiřího a Vlastimily Vaculíkových, Petrovice čp. 144. ZO pověřuje starostku obce vyhotovením a podepsáním kupní smlouvy. Správní poplatky uhradí dle dohody kupující.

Usnesení č. 10/Z25 bylo schváleno. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

13. ZO schvaluje nákup parcely p. č. 400/14 o výměře 346 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova od Stanislava Štrose, Lesonice 106. ZO pověřuje starostku obce vyhotovením a podepsáním kupní smlouvy. Správní poplatky uhradí dle dohody kupující.

Usnesení č. 11/Z25 bylo schváleno. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

14. ZO pověřuje starostku oslovením 3 firem na zhotovitele prodloužení vodovodu a kanalizační stoky S 17 k novostavbě RD Pavel Bogner. ZO doporučuje požádat o cenovou nabídku tyto firmy:

Colas a.s. Znojmo, Inženýrské stavby Neumann Znojmo, VHS plus s. r. o., Znojmo.

Do žádosti bude uveden termín zhotovení do 15. 12. 2015, termín doručení cenových nabídek bude 12. 11. 2015 do 14 hodin na obecní úřad Petrovice. Obálky označené heslem „VŘ – neotvírat“ budou otevřeny na příštím zasedání ZO dne 12. 11. 2015 v 19 hodin.

Usnesení č. 12/Z25 bylo schváleno. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

15. Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 12. 11. 2015 v 19 hodin na obecním úřadě.

Dne 29. října 2015 zapsala: Eva Grunová

Zápis ověřili: František Bílek, Dalibor Záviška

Starostka obce: Irena Závišková