Zápis z 27. zasedání ZO Petrovice dne 19. 12. 2019

Z Á P I S

z 27. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 19. prosince 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovu a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Prodej stavebních parcel dle zveřejněného záměru
 5. Rozpočtové opatření č. 10/2019
 6. Projednání nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
 7. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 12/2019 z DSO
 8. Informace starostky o Nařízení 16/2012 J
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:02 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z27-19.12.2019bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Zprávu hodnotící komise o vyhodnocení došlých 7 žádostí o koupi stavebních parcel dle zveřejněného záměru. Na základě doporučení hodnotící komise ZO schválilo prodej parcel následujícím zájemcům:

Parcely v lokalitě Humna

Pozemek č. 1 (p. č. 2752): vítězná nabídka č. 7 N. K.

Pozemek č. 2 (p. č. 2960-62): vítězná nabídka č. 3 M. K. a V. K.

Pozemek č. 3 (p. č. 2751): vítězná nabídka č. 6 P. J. a N. B.

Pozemek č. 4 (p. č. 2749): vítězná nabídka č. 1 K. P. a M. J.

Parcely v lokalitě U mlýna

Pozemek č. 5 (p. č. 400/17): vítězná nabídka č. 5 A. V.

Pozemek č. 6 (p. č. 400/19): vítězná nabídka č. 4 K. B. a Ing. D. H.

Žádosti manželů P. nebylo vyhověno z důvodu většího počtu žadatelů než nabízených parcel.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z27-19.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo nákup parcel nabízených jako částečnou protihodnotu při koupi staveních pozemků. Jedná se o tyto parcely v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova:

a) p. č. 2007 o výměře 2518 m2, druh pozemku orná půda, vlastník J. K., za cenu 25 Kč/m2

b) část p. č. 2412 o výměře 2200 m2, druh pozemku orná půda, vlastníci J. K. ½, a H. H. ½, za cenu 25 Kč/m2. Majitelky pozemku si nechají na své náklady zhotovit příslušný geometrický plán.

c) p. č. 2746 o výměře 152 m2, druh pozemku orná půda, vlastníci H. J. ½ a P. J.½, za cenu 50 Kč/m2.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z27-19.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2019, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z27-19.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ZO schválilo ponechat výši odměn zastupitelů ve stávající výši.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z27-19.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 12/2019 mezi obcí Petrovice a DSO Moravskokrumlovsko. Jedná se o převod 3 ks slunečníků 3x3m v celkové ceně 25 734 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z27-19.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o Nařízení 16/2012 JMK, které stanoví povinnost obce zabezpečit zdroj vody k hašení požáru. HZS JMK doporučuje pořídit na obec nadzemní hydrant, ale vzhledem k finanční náročnosti (cca 50 000 Kč) není možné hydrant v nejbližší době pořídit.

 

 1. Starostka informovala ZO o změnách v IDS JMK od 1. 1. 2020, tyto změny budou uveřejněny na úřední desce.

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. Jedná se pozemek chodníku před RD č. p. 128, 70 a 73, p. č. 1711/15 o výměře 122 m2, vzniklý dle geometrického plánu č. 444-246/2019, vyhotoveným Ing. Radkem Smutným, Brno. ZO pověřilo starostku vyřízením potřebné administrativy s Jihomoravským krajem.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z27-19.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání (provozovna pohostinství) dohodou ke dni 31. 1. 2020. Výpověď nájmu podala I. J.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z27-19.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor – pohostinství v objektu kulturního domu. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách. Uzávěrka pro podání nabídek končí 16. ledna 2020 v 13 hodin. Nabídky je třeba doručit na adresu obecního úřadu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z27-19.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO vyhodnotilo 3 doručené cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace na prodloužení inženýrských sítí pro stavební parcely v lokalitě Humna. ZO schválilo oslovit projektanta Ing. Vladimíra Musila, který podal nejnižší cenovou nabídku ve výši 89 000 Kč včetně DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z27-19.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na směnu, prodej či darování obecních pozemků p. č. 869/25 o výměře 38 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. č. 869/52 o výměře 44 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Rybníky na Moravě.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z27-19.12.2019 bylo schváleno.

 

15. ZO projednalo organizační zajištění Vánočního koncertu v kostele dne 26. 12. 2019 v 15:30 hodin.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 22:50 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 16. 1. 2020 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 19. prosince 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková