Zápis z 26. zasedání ZO Petrovice dne 5. 12. 2019

Z Á P I S

z 26. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 5. prosince 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Eva Grunová a Jana Čeperová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení rozpočtu Obce Petrovice na rok 2020
 5. Schválení Příkazu č. 1/2019 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019
 6. Schválení Plánu inventur pro rok 2019
 7. Projednání žádosti SÚS JMK ke kácení dřevin
 8. Projednání nabídky rozhlasové znělky
 9. Informace starostky o obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice“
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z26-5.12.2019bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh geometrického plánu č. 446-138/2019 vypracovaný ing. Milanem Jelínkem, Moravský Krumlov, na rozdělení obecní parcely p. č. 1699/15 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, který si nechal zhotovit P. Š. v návaznosti na usnesení č. 3/Z20-12.9.2019. Nově vznikne parcela p. č. 1699/43 o výměře 6 m2. ZO schvaluje prodej tohoto pozemku jedinému uchazeči P. Š., za cenu 50 Kč/m2, tj. celkem 300 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z26-5.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo rozpočet Obce Petrovice na rok 2020.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z26-5.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Příkaz č. 1/2019 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z26-5.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Plán inventur pro rok 2019.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z26-5.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost SÚS JMK ke kácení dřevin (suchých ořešáků) na parcelách p. č. 614/91, 1391/5 a 1391/8 v k. ú. Petrovice. ZO doporučilo provést náhradní výsadbu za každý pokácený strom v počtu 2 ks švestek podél silnice ve směru na Lesonice, případně na Moravský Krumlov.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z26-5.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo nabídku na pořízení rozhlasové znělky od hudebního skladatele Romana Horkého za cenu 10 000 Kč bez DPH. ZO z finančních důvodů tuto nabídku neschválilo.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z26-5.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka seznámila ZO s obdržením Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice“.

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ Petrovice v době vánočních prázdnin od 21. 12. 2019 do 5. 1. 2020.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z26-5.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z26-5.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo změnu pracovní doby na obecním úřadě, a to místo každé soboty pouze první sobotu v měsíci od 8:00 do 9:00 s platností od 4. 1. 2020.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z26-5.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo úhradu 3 obědů z MŠ Petrovice pro M. T. a její děti na období od 9. 12. 2019 do 29. 2. 2020. Důvodem je tíživá sociální situace v rodině.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z26-5.12.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění Setkání u vánočního stromu, které ve spolupráci s naší obcí pořádá ZŠ Lesonice ve středu 18. 12. 2019 od 16 hodin.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 19. 12. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 5. prosince 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková