Zápis z 28. zasedání ZO Petrovice dne 16. 1. 2020

Z Á P I S

z 28. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 16. ledna 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Pronájem nebytových prostor (pohostinství) dle zveřejněného záměru
 5. Projednání možnosti opravy pomníku padlým ve světových válkách
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z28-16.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo doručené nabídky na pronájem nebytových prostor (pohostinství) a schválilo nabídku P. V. Druhý zájemce M. M. nedodal nabídku s požadovanými náležitostmi.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z28-16.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na opravu pomníku padlých v rámci dotačního programu Ministerstva obrany ISPROFIN č. 107 290 „Zachování a obnova historických hodnot I“.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z28-16.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Jihomoravského kraje o bezúplatný převod pozemku p. č. 869/25 o výměře 38 m2, druh pozemku ostatní plocha – silnice v k. ú. Rybníky na Moravě do vlastnictví Jihomoravského kraje. ZO schválilo znění příslušné darovací smlouvy.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z28-16.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo aktualizovanou verzi projektové dokumentace na opravu polní cesty na Chmelinkách a místní komunikace pod Agrodružstvem a pověřilo starostku a místostarostu projednáním připomínek s projektantem.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z28-16.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost chasy o konání Dětského maškarního karnevalu v neděli 9. 2. 2020 od 14:30 v kulturním domě a souhlasilo s prominutím poplatku za nájem sálu a energie.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z28-16.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost T. V. o snížení intenzity veřejného osvětlení před jeho nemovitostí.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z28-16.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádostí o dotace na JMK v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje venkova, DT 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě“ na opravu chodníku podél místní komunikace od knihovny ke kulturnímu domu a pověřilo starostku a místostarostu přípravou žádosti.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z28-16.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádostí o dotace na JMK v rámci dotačního programu „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň, DT1- Boj proti suchu a zadržení vody v krajině“ na výstavbu vsakovacích nádrží podél opravované místní komunikace od knihovny ke kulturnímu domu a pověřilo starostku a místostarostu přípravou žádosti.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z28-16.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádostí o dotace na JMK v rámci dotačního programu „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň, DT2- Následná péče o zeleň“ na prořezávku vzrostlých stromů a dosadbu stromů a keřů do lesoparku a pověřilo starostku a místostarostu přípravou žádosti.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z28-16.1.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 22:10 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 30. 1. 2020 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 16. ledna 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Kolkopová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková