Zápis z 30. zasedání ZO Petrovice

 

ZÁPIS

 Z 30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 21. ledna 2016

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Františka Bílka.

 

Program:       1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Projednání smlouvy o dílo na zhotovení webové prezentace
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2016
 5. Různé
 6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1.  Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z30 bylo schváleno.               PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na zhotovení webové prezentace www.petrovice.com mezi obcí Petrovice a dodavatelem Symphony Studio, Třebíč, za cenu 29 500 Kč bez DPH.

Usnesení č. 2/Z30 bylo schváleno.               PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2016, viz příloha.

Usnesení č. 3/Z30 bylo schváleno.               PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o aktuální situaci s dodavatelem energií. ZO projednalo a schválilo výpověď Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu mezi obcí Petrovice a společností Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, Hodonín, podle čl. VI. bod 6.1. uvedené smlouvy. ZO dále projednalo a schválilo odvolání „Plné moci a potvrzení o právních vztazích“ ze dne 24. 4. 2013, udělené výše uvedené společnosti.

Usnesení č. 4/Z30 bylo schváleno.               PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o plánovaném dni otevřených dveří na místní ČOV v průběhu měsíce února.

Usnesení č. 5/Z30 bylo schváleno.               PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost pana K. o povolení skácení smrku na jeho pozemku p. č. 16/5. Uvedený strom ohrožuje zdraví a majetek žadatele.

Usnesení č. 6/Z30 bylo schváleno.               PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:30 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 4. 2. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 21. ledna 2016 zapsal: Roman Hájek

 

zápis ověřili: Jana Čeperová, František Bílek

 

starostka obce: Irena Závišková