Zápis z 31. zasedání ZO Petrovice dne 27. 2. 2020

Z Á P I S

z 31. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 27. února 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Eva Grunová a Roman Hájek. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Janu Čeperovou, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Helenu Janštovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z31-27.2.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2020, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z31-27.2.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO schvaluje přistoupení obce Petrovice do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostce obce vyplnit příslušnou přihlášku a zaslat ji spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z31-27.2.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost občana P. K. ohledně stavu mostku před jeho domem. ZO navrhuje společnou schůzku na místě samém dne 26.3. 2020 v 18 hod.

 

 1. ZO bere na vědomí Vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého obcemi na spolufinancování sociálních služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2019 a Závěrečnou zprávu o realizaci projektu za rok 2019.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o užívání reklamního prostoru mezi obcí Petrovice a firmou STARNET, s.r.o., České Budějovice. Jedná se o poskytnutí místa k užívání reklamního banneru na budově místní knihovny č. parcely st. 164 v k.ú. Petrovice u Mor. Krumlova. Tato firma poskytne internetové připojení obci se slevou 250 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z31-27.2.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o umístění zařízení mezi obcí Petrovice a firmou STARNET, s.r.o., České Budějovice. Jedná se o poskytnutí místa k užívání na společném anténním stožáru za účelem rozvodu metalických nebo optických technologií včetně odběru el. energie na kulturním domě č.p. 41. Tato firma poskytne internetové připojení obci se zvýhodněným tarifem VIP 0.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z31-27.2.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO schvaluje nabídku firmy BONUS CARD, Vsetín, na zapojení naší obce do projektu Poznávací omalovánka v ceně 14 900 Kč včetně DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z31-27.2.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 20:50 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 12. 3. 2020 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 27. února 2020 zapsala: Jana Čeperová

zápis ověřily: Jana Kolkopová, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková