Zápis z 32. zasedání ZO Petrovice dne 12. 3. 2020

Z Á P I S

z 32. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 12. března 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání Inventarizační zprávy
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z32-12.3.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31.12.2019.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Zprávu o valné hromadě SDH Petrovice. Starostou sboru a zároveň statutárním zástupcem sboru byl zvolen Libor Bogner.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku Tomáše Vespalce na práce spojené s péčí o travní plochy na rok 2020 za stejných cenových podmínek jako v roce 2019.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z32-12.3.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi A. a P. B., viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z32-12.3.2020 bylo schváleno.

 

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 20:30 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 26. 3. 2020 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 12. března 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková