Zápis z 33. zasedání ZO Petrovice dne 26. 3. 2020

Z Á P I S

z 33. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 26. března 2020

od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvil se Arnošt Dyml. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatelky zápisu Evu Grunovou a Janu Čeperovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání zadávací dokumentace na výběr dodavatele opravy chodníku a vsakovacích objektů
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z33-26.3.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci na výběr dodavatele vsakovacích objektů. Termín doručení nabídek 16. 4. 2020 do 13 hodin, otevírání obálek s nabídkami 16. 4. 2020 v 18 hodin. Budou osloveny dodavatelské firmy: Colas, a.s., Geo-stav s.r.o. a K.S.H. group s.r.o.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z33-26.3.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci na výběr dodavatele na opravu chodníku podél místní komunikace. Termín doručení nabídek 16. 4. 2020 do 13 hodin, otevírání obálek s nabídkami 16. 4. 2020 od 18 hodin. Budou osloveny dodavatelské firmy: Colas, a.s., Geo-stav s.r.o. a K.S.H. group s.r.o.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z33-26.3.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost K. B. a Ing. D. H. o změnu kupujího, aby jediným kupujícím obecní parcely p. č. 400/19 byla K. B.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z33-12.3.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2020, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z33-12.3.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na vklad obecního majetku dle ust. § 38 zákona č. 250/2000 Sb. Jedná se o prodloužení vodovodu a kanalizace na pozemcích p.č. 1711/1; 1703/3; 2981; 13; 613/6; 613/7; 613/17; 616/17; 2761; 2762; 69; 1704/1; 1704/4; 1706/2; 1704/6; 1706/1 a PK 68 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z33-26.3.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh p. P. K. na opravu mostku před rodinným domem. Navrhovatel provede opravu na vlastní náklady.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z33-12.3.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí nařízení zřizovatele, že na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 o přijetí krizových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru se přerušuje provoz Mateřské školy Petrovice a školní kuchyně ode dne 17. března 2020 do odvolání.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 20:35 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 16. 4. 2020 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 26. března 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřily: Eva Grunová, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková