Zápis z 36. zasedání ZO Petrovice dne 21. 5. 2020

Z Á P I S

z 36. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 21. května 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Blanka Bodanská a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 3/2020
 5. Informace finančního výboru obce
 6. Informace kontrolního výboru obce
 7. Účast na Malém festivalu loutky 2020
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:7                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z36-21.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2020, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z36-21.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo doporučení finančního výboru obce a schválilo následující opatření na straně příjmů: zvýšení vstupného v doškové chalupě na 30 Kč, zvýšení poplatku za nájem sálu kulturního domu na 1500 Kč a kuchyňky na 700 Kč a vyúčtování poplatků za OSA místním spolkům, které v letošním roce uhradila obec v rámci balíčku získaného členstvím ve Sdružení místních samospráv ČR. Na straně výdajů ZO schválilo snížení pracovního úvazku paní M. T. ze 40 na 30 hodin týdně a další doporučení finančního výboru na snížení výdajů, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z36-21.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo informaci kontrolního výboru a schválilo jeho doporučení.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z36-21.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo účast na Malém festivalu loutky 2020, a to konáním jednoho loutkového představení v pátek 4. 9. 2020 v 18 hodin v KD. Příspěvek obce na představení činí 1000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z36-21.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko se stavbou „Plynofikace RD Petrovice č. p. 142“, kterou podala majitelka RD L. Š.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z36-21.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej části obecních pozemků jedinému uchazeči R. J. Jedná se o oddělené části obecních parcel p. č. 1707/3 a 2706/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Geometrickým plánem č. 448-73/2020, který si nechal zhotovit uchazeč, vznikly nově parcely p. č. 2707/9 o výměře 79 m2 a p. č. 2706/3 o výměře 121 m2. Prodejní cena činí 50 Kč za m2, tj. celkem 10 000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z36-21.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost společnosti VINICE ZNOVÍN s.r.o. o povolení k provedení výkopových prací pro položení vodovodního a elektrického vedení na pozemcích v majetku obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Jedna část potrubí bude vedena po hraně p. č. 2596 a druhá část po hraně p. č. 2471. Termín realizace je stanoven na konec května 2020, doba výkopových prací je plánovaná na 2 dny. Podmínkou je uvedení dotčených pozemků do původního stavu.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z36-21.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo otevření doškové chalupy od neděle 7. 6. 2020. Sezóna potrvá od června do října 2020.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z36-21.5.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:20 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 4. 6. 2020 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 21. května 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Kolkopová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková