Zápis z 37. zasedání ZO Petrovice dne 4. 6. 2020

Z Á P I S

z 37. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 4. června 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2020
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:15 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:9                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z37-4.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2020, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z37-4.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Návrh závěrečného účtu za rok 2019. Návrh bude vyvěšen na úřední desce po zákonem stanovenou dobu 15 dnů.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z37-4.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s přijetím dotace od sdružení Energoregion 2020 ve výši 52 000 Kč formou daru na zakoupení malé komunální techniky a obec se zavazuje k minimálnímu spolufinancování ve výši 13 000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z37-4.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo odpověď Lesů ČR, s. p., na žádost obce ohledně koupě pozemku PKN 610/3 o výměře 1707 m2, druh pozemku lesní pozemek v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO navrhuje za uvedený pozemek směnu, a to p. č. 2369 o výměře 2337 m2, druh pozemku lesní pozemek.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z37-4.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost stavebníků R. O. a H. Z. a schválilo souhlasné stanovisko s provedením plánované novostavby RD na pozemcích p. č. 2900, 2901, 2902, 2899, 2898, 510/18 a 510/19 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Podmínkou je souhlas budoucích stavebníků s vybudováním odbočky v přípojce ke splaškové kanalizaci na p. č. 510/18 a 510/19 a umožnění dalšího napojení ze sousedního pozemku p. č. 510/20. Další podmínkou je uvedení krajské silnice do původního stavu.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z37-4.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí, která byla provedena správním odborem Krajského úřadu JMK.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční podpory, která byla provedena Úřadem práce ČR.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo cenovou nabídku společnosti ikis tender s.r.o. Brno na zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro akci „Petrovice – interakční prvek IP (alej)“ za cenu 30 250 Kč včetně DPH. ZO schválilo zadání této zakázky DSO Moravskokrumlovsko, který ji provede zdarma.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z37-4.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko v rámci 3. výzvy PRV, Fiche5 – Pozemkové úpravy pro akci „Petrovice, polní cesta“ a pověřilo starostku a místostarostu přípravou uvedené žádosti.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z37-4.6.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:20 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat v pondělí 29. 6. 2020 v 19:15 hodin na obecním úřadě.

 

dne 4. června 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová,   Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková