Zápis z 37. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

 Z 37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 11. května 2016

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluveni jsou Eva Grunová a Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Františka Bílka.

Program:        1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
 4. Projednání účetní závěrky obce a MŠ za rok 2015
 5. Organizační zajištění setkání seniorů dne 29. 5. 2016
 6. Organizační zajištění akce Moravskokrumlovsko na kole dne 18. 6. 2016
 7. Různé
 8. Závěr

 

Průběh zasedání:

 1.  Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z37 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou a současně schválilo přijatá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.

Usnesení č. 2/Z37 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Petrovice za rok 2015.

Usnesení č. 3/Z37 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 1. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Petrovice za rok 2015. Současně vzalo na vědomí návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015.

Usnesení č. 4/Z37 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění setkání seniorů dne 29. 5. 2016.

Usnesení č. 5/Z37 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení 350 ks reflexních pásek za cenu 9,60 Kč za kus.

Usnesení č. 6/Z37 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění akce Moravskokrumlovsko na kole dne 18. 6. 2016. V naší obci bude zastávka u doškové chalupy.

Usnesení č. 7/Z37 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o zhotovení znaleckého posudku č. 3034-11/2016 od Ing. Miloše Pelanta, Znojmo, o ceně věcného břemene – práva užívání části pozemků parc. č. 1711/1, 1711/2 a 1711/7 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, za účelem obsluhy a údržby kanalizačního řádu.

Usnesení č. 8/Z37 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí Protokol o kontrole výkonu agendy vidimace a legalizace provedené Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 10. 5. 2016

Usnesení č. 9/Z37 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330035050/001 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o realizaci stavby „Petrovice – Machů: NN příp. kab. příp.“ na části pozemku obce parc. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 10/Z37 bylo schváleno.                          PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost investora Ing. Josefa Zipfela a schválilo souhlasné stanovisko s provedením stavby „Plynofikace RD Petrovice č.p. 20“ v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 11/Z37 bylo schváleno.                          PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo pokácení dvou borovic u telefonní budky. Náhradou budou vysazeny dvě lípy na vhodném místě.

Usnesení č. 12/Z37 bylo schváleno.                          PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo oslovení následujících firem o cenovou nabídku na opravu chodníků:

Inženýrské stavby Neumann s.r.o., Znojmo,             MiKo Neslovice s.r.o., Neslovice,

PELÁN stav s.r.o., Hrotovice,                                                ROPELMON trade s.r.o., Moravský Krumlov, Šerhalka s.r.o., Miroslav,                                             VHS plus s.r.o., Znojmo,

Zednictví-Ruda, Oleksovice,                                      Zdeněk Dočkal, Polánka.

Současně ZO schvaluje zadávací podmínky a jmenuje tyto členy zastupitelstva do výběrové komise: Čeperová Jana, Janštová Helena, Závišková Irena, Hájek Roman, Vespalec Bohumír.

Usnesení č. 13/Z37 bylo schváleno.                          PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:40 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 26. 5. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 11. května 2016 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, František Bílek

starostka obce: Irena Závišková