Zápis z 39. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

 Z 39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 9. června 2016

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluveni jsou Eva Grunová, Jana Čeperová a Tomáš Vespalec. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Dalibora Závišku.

 

Program:        1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 5/2016
 4. Projednání nabídky prezentace obce ve fotoknize Jižní Morava známá i neznámá
 5. Různé
 6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1.  Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z39 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2016, viz příloha (příjmy 25 000 Kč, výdaje 55 000 Kč, financování 30 000 Kč).

Usnesení č. 2/Z39 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo nabídku spolupráce na projektu Jižní Morava známá i neznámá od pana Vošického. ZO schválilo prezentaci v tištěné i elektronické knize za cenu 14 900 Kč a zakoupení 40 ks tištěných knih této publikace. Součástí ceny jsou práva ke zhotoveným fotografiím.

Usnesení č. 3/Z39 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Martina Karandyszewského o povolení konání venkovní zábavy na fotbalovém hřišti v rámci nohejbalového turnaje dne 4.7.2016 od 20 do 24 hodin. Podmínkou je dodržení veřejného pořádku, řádné zajištění pořadatelské služby a zpětné předání prostor sportoviště v bezvadném stavu.

Usnesení č. 4/Z39 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 20:55 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 23. 6. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 9. června 2016 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Dalibor Záviška

starostka obce: Irena Závišková