Zápis z 4. zasedání ZO Petrovice dne 3. 1. 2019

Z Á P I S

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 3. ledna 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání záměru na změnu nájemní smlouvy o pronájmu nebyt. prostor (márnice)
 5. Projednání záměru na prodej obecní parcely p. č. 1449/9 o výměře 30 m2
 6. Projednání záměru na prodej stromů určených k pokácení
 7. Povolení konání Hasičského plesu
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z4-3.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo změnu nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor (márnice). Změna se týká výše ročního nájemného, a to z původních 3000 Kč na 3500 Kč. Jediným zájemcem byla firma Pohřební služba Mikeš, Moravský Krumlov.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z4-3.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 1449/9 o výměře 30 m2 ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, druh pozemku orná půda jediným žadatelům manželům P. do jejich společného jmění manželů. Cena za 1 m2 činí 50 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z4-3.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo doručené nabídky na prodej stromů určených k pokácení. Byly doručeny celkem 2 cenové nabídky. O lokalitu A (před hlavním vchodem u hřbitova) nikdo neprojevil zájem. Nejvyšší nabídku na stromy v lokalitě B (bývalé koupaliště – modrá) podal P. D. ve výši 2500 Kč, nejvyšší nabídku na stromy v lokalitě C (bývalé koupaliště – červená) podal rovněž P. D. ve výši 2500 Kč. ZO schválilo prodej stromů v lokalitách B a C panu P. D. za celkovou cenu 5000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z4-3.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost SDH Petrovice o povolení konání Hasičského plesu v pátek 18. ledna 2019 v kulturním domě.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z4-3.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o prominutí poplatku za pronájem sálu kulturního domu na Silvestrovskou zábavu, která se konala dne 31. 12. 2018.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z4-3.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost ZŠ Vémyslice o příspěvek na lyžařský výcvikový kurz a schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 800 Kč na osobu pro 4 žáky.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 7/Z4-3.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo poskytnutí členského příspěvku na rok 2019 pro mikroregion Moravskokrumlovsko ve výši 11 100 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z4-3.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo mezi Obcí Petrovice jako objednatelem a Ing. Martinem Novákem, Kroupova 181/54, 625 00 Brno, IČ: 07332882 jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je dodání projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) na „Rekonstrukci místních komunikací obce Petrovice“. Jedná se o úsek od místní knihovny kolem kulturního domu až po napojení na krajskou komunikaci u hřbitova. Cena díla je stanovena ve výši 77 000 Kč vč. DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z4-3.1.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 17. 1. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 3. ledna 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Kolkopová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková