Zápis z 42. zasedání ZO Petrovice dne 17. 9. 2020

Z Á P I S

ze 42. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 17. září 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Eva Grunová a Blanka Bodanská. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Informace starostky o probíhající rekonstrukci MŠ
 5. Projednání a schválení smluv na koupi a směnu pozemků v k. ú. Petrovice
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

Průběh zasedání:

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:30 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z42-17.9.2020 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o průběhu prací na opravě mateřské školy. Je dokončena pokládka střešní krytiny, zbývá dokončit okapy a hromosvody.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a paní Y. B. Předmětem smlouvy je směna pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, a to pozemek p. č. 2956 orná půda o výměře 754 m2 v majetku obce Petrovice za pozemky p. č. 2744 orná půda o výměře 390 m2, 614/33 orná půda o výměře 15 m2 a 616/7 ostatní plocha o výměře 17 m2 ve vlastnictví Y. B.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z42-17.9.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a paní P. Š. Předmětem smlouvy je koupě pozemku p. č. 2745 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře 388 m2, druh pozemku orná půda za cenu 50 Kč/m2.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z42-17.9.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo nákup vyhřívaného stolu do kuchyně kulturního domu za cenu 11 000 Kč od J.V.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z42-17.9.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2020, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z42-17.9.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky Mateřské školy Petrovice o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ ze současných 24 na 28 dětí na dobu neurčitou.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z42-17.9.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Petrovice a společností KAVYL s. r. o., Mohelno. Předmětem smlouvy je realizace akce „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“ za celkovou cenu 1 064 618,49 Kč včetně DPH. Společnost KAVYL s. r. o. se umístila ve výběrovém řízení na 2. místě, ale vítěz výběrového řízení Zahradnické úpravy s. r. o., Brno z kapacitních důvodů odstoupil od realizace zakázky.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z42-17.9.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k žádosti stavebníka A. V. o vyjádření ke stavebnímu záměru pro novostavbu na pozemku p. č. 400/17 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z42-17.9.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Petrovice na roky 2021 a 2022.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z42-17.9.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost společnosti Suntel Czech s. r. o., Zlín, o vyjádření ke stavbě pro územní řízení. Jedná se o stavbu „VRI pro oblast 27 Podyjí, Registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/17_094/0018703, Vysokorychlostní internet pro obec Lesonice – přívod“. ZO vyjádřilo nesouhlas s vedením navržené trasy v obecní parcele p. č. 2245 a žádá o posunutí trasy do sousední parcely p. č. 186/7 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Obec žádá žadatele o zaslání přepracovaných situačních výkresů.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z42-17.9.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 23:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 8. 10. 2020 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 17. září 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Kolkopová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková